Els teixits i el sistema nerviós

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,99 KB

 

Els teixits: agrupacions de cèl·lules semblants, que cooperan per complir una funció comuna. Organismes pluricel·lulars: és l'associació de diverses cèl·lules per formar un organisme. Els teixits estan formats per cèl·lules i matriu que són importants per l'estructura i la funció dels teixits. 4 tipus de teixits: -Teixit de revestiment: recobreix la superficie esterior del cos i de les seves cavitats i conductes interns.Teixit epitelial i teixit glandular. Teixit epitelial: format per cèl·lules molt juntes,amb una membrana bassal profunda que les manté unides i una matriu intercel·lular molt escassa no hi ha vassos entre les cèl·lules hi ha 3 variants: epiteli monoestratificat: format per una sola capa de cèl·lules i solen ser aplanades. epiteli pluriestratificat: format per diverses capes cèl·lules. epiteli prismatic: totes les cèl·lules toqu en la membrana bassal. Teixit glandular: cèl·lules s'ha especialitzat en la producció de substancies. Poden ser intercalades en l'epiteli i es classifiquen com a exocrines i endocrines. Exocrines: segreguen substancies a l'exterior del cos o a les cavitats i conductes interns. Endocrines: segreguen a la sang.-Teixit muscular: cèl·lules anomenades miocits,epecialitzades en la contracció. 3 tipus: teixit muscular estriat, teixit muscular llis, teixit muscular cardiac. -Teixit nerviós: cèl·lules especialitzades en la conducció d'impulsos elèctrics a molta velocitat. Les cèl·lules transmissores son les neurones i les que envolten les protegeixen i les alimenten són les cèl·lules de neuròglia._Teixit connectiu: uneixen els teixits anteriors,els donen rigidesa i protecció. Texit conjuntiu: poques cèl·lules i una matriu intercèl·lular amb fibres elàstiques i de colàgen. Teixit adipós: les cèl·lules estan ocupades per vacuols enormes plens de greix. Teixit ossi: component principal del ossos. Teixit cartilaginos: + flexible però - resistent del teixit ossi. Sang: una matiu intercel·lular líquida i sense fibres. Organs: formats per un conjunt de teixits, que cooperen per dur a terme una funció comuna. Aparells: els òrgans s'agrupen en aparells, son els conjunts d'organs coordinats per dur a terme una funció determinada i comuna. Sistemes: formats principalment per un sol teixit.El sistema nerviós: és l'encarregat de coordinarles tasques i de regular totes les funcions dels òrgans del cos.L'estructura de la neurona: -cos cèl·lular: hi ha un nucli de la cèl·lula i la majoria d'orgànuls.-Dendrites:prolongacions cel·lulars,curtes i ramificades per els quals entren els impulsos nerviosos a la neurona.-L'axon: +gran,llarga + d'un metre de longitid.*Els axons i dendrites estan recoberts per un aillant que es la biena de mielina.Xarxa neuronal: circuits molts axons i dendrites recorren plegats un trajecte determinat. Substancia blanca i grisa. Substància blanca: formada principalment els àxons,aquesta coloració blanquinosa la produiex el recobriment de lielina i es troba en la progunditat de l'encefal.Substància grisa: constituida per cossos neuronals i per dendrites curtes i es troba en diversos llocs dels sistema nerviós.Neurones i les seves funcions: la neurona és una cèl·lula especialitzada en la transmissió d'impulsos elèctrics a molta velocitat i distancia tipus de neurnes: Neurones sensitives o aferents: transmeten sensacions des dels òrgans dels sentits fins el sistema nerviós central.Neurones motrius o eferents: transmeten respostes des del sistema nerviós central fins als diversos òrgans. Neurones de connexió: reben les informacions, les elaboren i estableixen la resposta.La connexió entre les neurones:la sinapsi:les neurones no es toquen entre elles,sinó que deixen petits espais entre elles s'anomenen espais sinàptics significa que l'impuls nerviós per transmetre's, han de saltar d'una neurona a la següent. El salt s'aconsegueix perque la neurona transmissora aboca centes molecules anomenada neurotransmissors a l'espai sinàptic, fins arribar els receptors apropiats, en el qual provocan un impuls nerviós nou. Sistema Nerviós Central (SNC): Receptors: neurones aferents,externes:els sentits,internes:el sentit de l'equilibri. Reposta: neurones eferents,òrgans efectors com son els musculs i glandules. L'encèfal: -Telencèfal: substancia grisa i la part interna blanca,recorregut per circunvolucions cerebrals.Funcions superiors: voluntat,intel·ligencia,llenguatge.-Diencèfal:una part és l'hipotàlem està conectat a la glandula hipòfisi s'agreguen hormones i controla altres gl.-Mesencèfal. -Metencèfal o Cerebel: controla el moviment apressos s'encarrega també del manteniment de la postura. ex:caminar.-Mielencèfal o Bulb Raquidi: s'encarrega dels moviments de les vísceres controla alguns reflexos ex: vomitar,tusir. Medul·la espinal: especie de carretera per on passan els nervis de pujada i de baixada. Els reflexos nerviosos depenen de la subs.grisa de la medul·la espinal i s'allotgen en la capacitat rectorsa. El sistema nerviós períferic: conjunt d'àxons recuberts per cèl·lules de Schawn. +Nervis sensitius: porten l'informacio al sistema nerviós central. + Nervis motors: porten la resposta des de el sistema nerviós central.+Nervis mixtos: circula l'informació en els dos sentits. -Nervis cranials: neixen dels centres encefàlics. - Nervis raquidis: parteixen de la medul·la espinal.L'emissió d'una reposta: -Sistema nerviós autonom o visceral: s'encarrega de les funcions involuntaries.ex:moviments de l'intestí,ritme cardiac.-Sistema nerviós simpàtic: prepara l'organisme per enfrontar-se a una amença, sigui lluitant o fugint. -Sistema nerviós parasimpatic: permet la relaxació despres de l'alarma i restuara la situació previa o aquesta alarma. Deprimeix la respiració i el bombament cardíac.

Entradas relacionadas: