Emancipació de fills

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 

Lapoblaciójove catalana és el seupoc pes demogràfic (19 %) , elsjovesviuenenmigd'unasocietatenvellida. Elsjoves de 15 a 19 anyssón el 4,6 %, els de 25 a 29 anys arriben al 8,2 %; gairebé el doble.

Un altrecanviimportantd'aquestsúltimsanysésl'arribadad'immigració,

majoritàriamentjove. L'any 2000 elsimmigrantsrepresentaven el 3,3 % de La poblaciójove, i l'any 2008 el percentatgeja era 25,5 %. Menyscasaments i tenenfillsfora del matrimoni (l'any 2007, eren el 4 42%)Actualmenthi ha la percepciód'unamajorautonomia a casa.  L’emancipació juvenil, elsdarrersanys, haviaanataugmentat  i s'haviareduït

l'edat en quèelsjoves se n'anaven de casa, peròsembla que la crisieconòmica actual pot invertir aquestatendència. (50% jovesse'n van de casa Entre els 21 i els 25 anys, i un 25 % no aconsegueixen emancipar-se abansdels 30 anys) 


Educació Catalunya es caracteritza per una polarització en elsestudis.  60 % delsjoves no aconsegueixen acabar l'ESO oabandonen elsestudis un cop

n'hanobtingut el títolobligatori i elsaltres arriben fins a titulacions

universitàries (el 15 %, però la proporció de gentambtitulacions de 

batxillerat o de formacióprofessional (el 25 %).  (Origen familiar ) Treball i trajectòriesd'emancipació Quant al món laboral Dels joves catalans, cal destacar els alts nivells d'atur (el 38 % l'any 2009), La temporalitat de la feina -problema similar a altres països del sud d'Europa- i la poca Cobertura social.  

També és dóna el fenomen de la Sobrequalificació: malgrat que els joves Tenen un nivell educatiu superior als adults, la seva presència en feines Qualificades és proporcionalment molt baixa. El treball va estretament Relacionat amb allò que els sociòlegs anomenen trajectòries d'emancipació: de quina manera i a Quina edat els joves se'n van de casa dels pares i s'independitzen. 


Models:  1. Les trajectòries D'emancipació preuniversitària i ocupació tardana (11,2). Són, potser, les trajectòries més privilegiades: anar-se'n de casa Dels pares d'hora (fins i tot abans de començar a treballar), estudiar fins Tard i entrar en el mercat laboral en bones condicions. 

2. Trajectòries Universitàries precàries (2,9 %). Aquesta trajectòria minoritària agrupa els Joves que, malgrat tenir estudis universitaris, troben moltes dificultats per Accedir a una feina estable.  

3. Trajectòries lineals Universitàries (23,9 %). És la trajectòria clàssica dels joves que, després dels Estudis universitaris, troben una bona feina i s'emancipen per formar una Família. L'edat d'emancipació oscil·la entre els vint-i-cinc i els vint-i-nou Anys.

4. Trajectòries lineals Mitjanes (22,2%). La Gent jove que conforma aquest grup ha tingut una trajectòria semblant a la del Grup anterior; però, a causa de la menor durada dels seus estudis, ha fet els Passos successius en edats més primerenques i només pot accedir a feines de Categories més baixes.             5. Trajectòries de no Emancipació (17,3 %). El tret comú més destacable dels membres d'aquest grup Heterogeni és el fet que no s'han emancipat abans d'arribar als trenta anys.  

Entradas relacionadas: