Emmudiment

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,22 KB

 

Ensordiment: Quant una consonant sonora amb el contacte amb una sorda esdeve sorda. ex: club privat

Sonorització: Cuant una consonant sorda seguida de una sonora esdevé sonora: ex: Foc nou.

Emmudiment: Cuant un so deixa de pronunciar-se en context com: la p i b presedida de m. Ex: cam, dent

Les oclusives t, d presedides de m. Ex: Sang, Rum

Les oclusives d i t precedides de n i l : dent

Les vibrans en posició final. Ex : anar, decorador

Sensibilització: Cuant els sons que normalment no es pronuncien en determinants contextos tornan apareixer.

Infinitius+ gerundis: seguit de pronom feble

sant+ vocal ; amb + vocal

Gaminació: Cuant es pronuncia doblada de sons: Perque la paraula es aixi: conexió ; afecta a bl i gl + vocal tonica.

Entradas relacionadas: