Emmudiment fonetica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,28 KB

 
fonologia: estudi abstracte de la llengu fonètica: estudia les condicions de producció, transmissió i percepció del so practica
fonema: unitat del sist. De la llengua pq es defineix i pren valor en relació i oposició amb les altres unitats. So: unitat bàsica de la fonètica es defineix com unitat fònica, material, analitzable des d'un punt de vista articulatori.al·lòfon: realització fonètica d'un fonema, no provoca el canvii de significat.dissimilació: no es produeix la neutralització en: - la E dels grups -AE- aeroplà i -Eó- geologia. - els mots compostos: trencaclosques - els adverbis acabats en ment elisió: un dels dos sons desapareix per contacte. Té el dit pelat diftong o sinalefa: es forma diftong entre la vocal (conserves el so de les dues vocals) hiat: pronuncia de les dues vocals contigües en dues síl·labes. emmudiment: explica el fenomen pel qual un so deixa de realitzar-se fonèticament en un context. - oclusives p i b precedides de m: camp, rumb . - oclusives d i t precedides de n i l: dent, alt
- vibrants en posició final(infinitius, sufixos de derivació): anar, pastisser - la r del verb prendre i compostos: aprendre, reprendre, sorprendre...sensibilització: fa referencia al fenomen pel qual sons k normalment no es pronuncien, en determinats contextos es pronuncien. - infinitius i gerundis seguits de pronom feble: anar-hi, tornant-hi - sant + vocal - amb + vocal - vint + vocal Gemminació: pronuncia doblada de consonants. Connexió, col·laborar, immens addicte...Afecta als grups -bl- i -gl- Quan la paraula AQUEST darrere te 1 paraula k comensa en vocal sona la S

Entradas relacionadas: