Energia cinetica potencial exercicis eso

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

 
L'energia es una propietat q tenen emmagatzemada els cossos al seu interior,i es pot manifestar en forma de treball o de calor. L'energia cinètica(E=1/2·m·v2) es la energia q t un cos en moviment i es proporcional a la massa del cos i a la velocitat q es mou.L'energia Potencial(E=m·g·h)es l'energia q tenen els cossos en funcio de l'altura a q es troben, i es proporcional a la massa del cos, a la gravetat i a l'altura. FONts energetiques mes usats:combustibles fossils,el carbo i el petroli. ENErgies no renovables:Minerals radioactius i Combustibles fossils i ademes l'us q se'n fa causa molts problemes de contaminacio al medi ambient.FONts energetiques: el sol,el vent,l'aigua o la calor provinent de la terra.ENERgies renovables: solar, eolica,hidroelectrica,geotermica i com q l'us d'aquestes energies causa menys problemes s'anomenen energies alternatives.EL TREBALL:el prodcte de mltplicar la força exercida sobre un cos per l'espai recorregut.(W=F·X).POTENCIA: es el quocient entre el treball dut a terme i el temps que s'ha invertit.( P=W/t)(su unitat es el watt(W)) PRINCIPI de conservacio dl'enrgia:es quan una enrgia es transforma en una altra,la quantitat d'energia que hi ha al principi de la transformacio es la mateixa q la q hi haura al final. L'ènrgia no es crea ni es destrueix, tan sols es transfereix a altres cossos o es transforma en altres energies.

Les substancies qs'utilitzen com a combustible nuclear son,basicament, el plutoni i l'urani,per les propietats dels nuclis atomics d'aquests elements. Desavantatges: els residus nuclears son molt contaminants i es continua fent servir l'energia nuclear principalment per la seva alta eficiencia. L'energia eolica es aprofitar l'energia del vent i el q'interessa es transformar l'energia cinetica de l'aire en moviment en energia electrica.L'energia hidroelectrica: l'aigua de la pluja queda en un embassament i després l'aigua que aquesta en moviment passa per un camí i mou la turbina és allí on aquesta el generador i d'allí parteix l'energia electrica.L'energia geotermica: es aquella energia q pot ser obtinguda per l'home mitjançant l'aprofitament de la calor del interior de la terra.L'energia solar:principal font d'energia de la Terra.S'aprofita de dues maneres:Les cel·lules fotovoltaiques transformen directament la llum en corrent electric.Els miralls solars concentren la llum del sol en un punt de manera q poden escalfar aigua. Altres Energies Reno:De la biomassa,Mareomotriu,De la fusio nuclear.

Entradas relacionadas: