Entrevista opinió reportatge crònica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 

premsa escrita: ha resistitr xk te l'avantatge d'aprofundir en les noticies i d'opinió sobre els esdeveniments

llenguatge periodístic: -conclusió: cal transmetre en un espai fix la major quantitat d'informació possible.             -sistaxi sensilla: l'us d'oracions curtes i d'un lexic senzill facilita la compresió dels textos periodístics. Els elements de l'oració han d'estar col-locats seguint l'ordre lògic: subjecte, verb, complements. Aquest orde nomes s'hauria d'dalterar per destacar algun dels components de l'oració                                 -especial disposició dels continguts: els continguts periodístics es col-loquen en una disposició especial a causa de la subordinació a un espai determinat i al desig de captar l'interes del lector.                                  -objectiu: qualsevol informació ha de ser tractada amb la major objectivitat.

generes informatius -noticia: s'estructura en titulars, entrada i cos              -reportatge: ofereix una informació força extensa sobre fets que no sempre son d'estetica. Es caracteritza per aprofundiren el tractament del tema i pot inclore l'opinió dels testimonis i dels personatgonistes.

genere d'opinió   -editorial: article que reflecteix l'opinió d'un diari en la seva globalitat              -article d'opinió:qual s'expressen idees, opinions i judicis sobre temes d'actualitat o d'interes huma                              -carta al director: es escrita pels lectors d'un diari i tracta de fets d'actualitat. Poden expressar opinió, comentari, denúncia, agraiment....

generes informatius i d'opinió      -cronica: es la narració que informa d'esdeveniments d'actualitat        -entrevista:es un dialeg en que un entrevistador formula una serie de preguntas a un entrevistat.                       -enquesta: es un intrument de recerca que permet d'esbrinar l'opinió o el comportament d'un grup social. Es fa per mitja d'un qüestionari oral o escrit.     preposicions       a:introdueix ci pero no cd                indica el moment o el temps en que es o s'esdevé alguna cosa     s'escriu davant dels noms propis de lloc                      en:  intrudueix ccll sobretot davant de determinants indefinits i determinants demostratius      s'escriu davant d'un infinitiu amb valor temporal     quan volem indicar el mitja de transport s'utilitza amb          per: indica causa menera...   per a: indica destinació direcció...                

adverbis lloc, temps manera, quantitat, afirmació, negació, dubte:  quan 2 de manera acabats -ment poden construir de 2 maneres: amb els 2 sufixos o suprimint el 2 sufix           quantitat tant apareix també escrit sense t final davant d'un altre advervi o d'un adjectiu              

locusinos: son mots que uneixen paraules dins d'una mateixa oració i també oracions entre si i poden ser de Unió, alternativa, opòsicio, causa, conseqüència, finalitat, condició

Entradas relacionadas: