Escribim o escrivim

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,69 KB

 
LA CRÒNICA:és la narració periodística que informa d'esdeveniments d'actualitat d'actualitat(política, esports, societat...)i dels quals ofereix elements d'anàlisi de valoració o d'interpretació. La crònica crea una certa familiaritat entre el cronista i el lector.EL REPORTATGE:és un gènere periodístic que ofereix informació força extensa sobre fets que no són d'estricta actualitat i ofereix testimonis i opinions d'alguns protagonistes i sobretot aprofundeix el tema.L'ORACIÓ SIMPLE:les oracions simples estan formades oer un subjecte i un predicat, es a dir, per un verb.LES ORACIONS COMPOSTES:és la que està formada per més d'un verb, i per tant, te més d'un predicat.PROPOSICIÓ:es l'oració simple que forma part de l'oració composta, segons la relació que s'estableix entre les proposicions, les oracions compostes poden ser: -coordinades, -juxtaposades, -subordinades.COORDINADES:són independents i estan unides per enllaços gramaticals.JUXTAPOSADES:Les dues proposicions son coordinades, pero estan unides mitjançant signes de puntuació(que indiquen pauses) i no pas enllaços gramaticals.SUBORDINACIÓ:una de les proposicions(subordinada) depèn de l'altre(principal). L'enllaç que les uneix es una partícula subordinant: QUE, QUI, ON...LA JUXTAPOSICIÓ:es la uníó de dos o més proposicions coordinades(mitjançant signes de puntiació) que indiquen una entonació i un significat determinats.A FINAL DE PARAULA:després de vocal tònica o de diftong tònic s'escriu P,T,C. Després de vocal àtona o de consonant, s'escriu la mateixa lletra que s'utilitza en els derivats.A L'INTERIOR DE PARAULA: escrivim P davant D en mots compostos de CAP i PROP i en els grups consonàntics -PC-, -PN-, -PT-. Escrivim T en el grups -TG-, -TJ-, -TLL-, -TM-, -TN-, -TX-, -TZ-. Escrivim C en els grups -CC-, -CS-, -CT-, -CZ-. Escrivim B en el prefixos AB-, OB-, SUB-. Escrivim D en el prefix AD-. Escrivim G davant D, M, N, G. Escrim B davant de -l i -r i darrere de -m. Escrivim V darrere de -n, quan alterna am -u en mots de la mateixa família, en la terminació -ava de l'imperfet d'indicatiu de la 1ª conjugació. Escrivim W en les paraules provinents d'altres llengües. EL TEATRE: es un gènere literari que utilitza el diàleg com a principal recurs expressiu i que està pensat per ser representat. Es caracteritza perquè el diàleg va seguit de acotacions de l'autor. El teatre acostima a dividir-se en actes i escenes. ELS ELEMENTS imprencindibles de l'obra teatral són: els actors, director, l'escenari i l'escenografia.

Entradas relacionadas: