Escriptura grega

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,19 KB

 

1.Tabla pag. 20: els Modalitzadors

noms i adjectius---> Pobre/gran, avar/esplendid, heroi/traïdor, noi/paio, filleta, Donota, donassa..

verbs d'opinió, de Sentit, de percepció o de probabilitat---> creure, opinar, Afirmar... /estimar-se més, agradar, detestar.../ semblar, Intuir.../deure, poder...

adverbis—> Afortunadament, per sort, potser, sens dubte...

interjeccions---> Visca! Ep! Prou! ..

Verbs en condicional o en Mode subjuntiu--> m'agradaria, quan estudii..

Altres marcadors--> L'entoncació de la llengua i les marques de puntuació (cometes, Cursiva...) poden funcionar com a marcadors de subjectivitat.

2.Explicar la teoria Del relativisme i justificar la resposta.

La teoria de Sapir i Whorf considera que el llenguatge determina la nostre manera de Pensar fins al punt que cada llengua ofereix una perspectiva única a Través de la qual es percep el món.

3.Explica la evolució De l'escriptura dels pictogrames a l'alfabet.

Amb El temps es va passar de dels pictogrames als logogrames; L'escriptura cueïforme i la jeroglífica podrien emmarcar-se en Aquest grup. En aquest moment estaríem parlant amb propietat D'escriptura. L'evolució de l'escriptura alfabètica es va produir Vers al 1700 aC, a la península del Sinaí, on ja trobem Inscripcions basades en l'escriptura alfabètica. D'aquí, per un Procés de simplificació, va sorgir l'alfabet fenici.

4.Veritable O fals.

-L'escriptura Cuneïforme el origen es la Xina fa 8.000-9.000 anys. Fals. A Mesopotàmia fa 5.000-6.000 anys

-Les Funcions bàsiques del llenguatge són la conativa i la referncial. Fals. La comunicació i l'elaboració del pensament.

-Una Icona permet interpretar un fet a partir d'un altre amb el qual manté Una relació de proximitat o de causa-efecte. Fals. Aixó es un Indici.

-En La comunicació existeixen tres entorns comunicatius: el situacional, El cultural i els coneixements compartits. Cert.

-El feedback es la Disfunció en el funcionament de la comunicació i ho pot ser la Inexistència d'un codi comú entre emissor i receptor. Quan El receptor no mostra una actitud favorable a rebre'l.

5.Explicar l'origen Del llenguatge, la seva adquisició i explicar el mite de la torre de Babel.

Probablement Els homo habilis ja coneixien una forma primitiva de llenguatge. Els Humans tenim una capacitat innata per desenvolupar el llenguatge, Però ningú no neix amb la llengua apresa, sinó que l'aprèn a Través del contacte amb els pares, avis, germans etc. Sense aquest Entorn social, un infant no aprendria res.

Mite: La Torre de Babel, és una construcció de la que parla la Bíblia Al llibre del Gènesi. La creació dels diversos idiomes com a càstig Diví a l’home per voler arribar al cel amb el seu edifici. Les

Entradas relacionadas: