Espai evocat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

 

El discurs es la manera com s'esplica la historia. Formen part del discurs tots els element4e lingüístics y tecnics que ajuden a configurar el tect: poer exemple els elements lingüístics qui explica la historia? - punto de vista-

La hisotira es la el conjunt d'esdeveniments explicats seguint l'ordre cronologic, tal com succeirien a la realitat: passat, present,futur.

La trama es l'estrucura que decideix seguir l'autor per explicar la historia. En aquest sentit, por disposar el materials de moltes i diferents maneres, tot altrant el sentit del temps

Pot ser:Lineal o conitua:ordena els fets segons el pas real del temps

- Plantejament exposició de la situació.Es presenta l'espai,e l temps, el personatjes y l'inici de conflicte.

- Nus: es el desenvolupament de l'acció.El conflicte s'encadena fins a arribar al mo ment alagid de tensió narratica, el clímax.

. Desenllaç: es la resolució finla de l'argument.Segons com acaba, es parla de narracion de finla tancat o de finla obert.

No lineal o discontunia.Trenca l'rodre lineal del temps i altera la disposisico succseiva dels fets que podren ordenar-se de maneres difentenrts segons les necessitat de l'argumentn

L'acció. el relat s0articula a partir de l'acció.Un fet provoca una consekuencia de la cual se'n reiven d'altres que, en cadena, generen el desenolupament de la narració.Els verbs que expressen acció o moviment fan possible el dinamisme del relat.

NArratives, expliken l'acció, el fets que succseixen en el reltat.

descriptives:aturen ñ'acció per exposar característiques dels personatges, de l'espai

El mpobil es l'estimul que impusla el personatge a actuar.Tota acció  s'inicia a partir d'una intervenció que genera uns fets.En una narracion, els personatges solen tenir un mobil que posa en marxa y justifica l'acció del relta.Hi ha mobils de viersos:sentimentals, familiars,economics,pscicologics,polítics.


 El conflicte.En el moment en que el personatge d'una narració comença a acutar amb un mobil que posa en marxa l¡acció, apareixia els osbtacles, les contrarietats que fan que el relat avanci.Principalment, els conflictect amb que s'enfronten els personatges son de tres tipus:

Amb forces gumanes:amb les perosnes que els envolten, amb les intitucion..

amb forces no gumanes:amb agents naturals(aigua,el foc..)amb animals..Amb sobrenaturals.

interns: es produeixen a l'interior de l'indivudu)problemes no resolts..)

al llarg de la narració el conflicte es l'ingredient ue sa que l'acio progressi i doni sentit al relat.

EL subantiu el la clase gramatical amb que designem éssers i elemnts de la realitat.Tot allo que veiem,conceptuem, es designa am noms. Morfologicamenty, el subtantiu es la categoria flexiva que es compon d'un lexema al cual li adjuntem morfemes de genere y nombre que indiquen si el nom es masculí o femení,singular o pluralsintacticament, el substantiu realitza funciosn diverses dins l'oració:subjecte:La pissarra es plena de sibaratsCN:el color de la pissarra es verdCV: els operaris han camviat la pissarra de lloc.Lexicamentm es poden formar substantius afegint determinants morfemes derivatius al lexema.SIntaxi del substantiu:el sintagma nominal

EL SN es na estrucutra que te com a nucli un sibstantiu.L'element que domina,doncs, es el nom, y doniciona el genere y el ombre dels altres elements que formen part del sintagma.

L'estrucura que presenta el sintagma nominal es la següent:DET+nom+CN

EL substantiu, que es el nucli.Determinant, que el procedeix. Complements, que diuen alguna cosa sobre el nom.

Funcions  del sintagma nominal.El sintagma nomina realitza dins l'oració:

Entradas relacionadas: