Espill Ramón Llull

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 
Concepció de l'amor: La poesia trobadoresca és el tractament espacial d'aquest tema el que la singularitza históricament, es parla d'amor cortés per a referir-se a la ideologia amorosa que caracteritza aquesta poesia.L'amor cortés instaura el desig com a valor en si mateix, sempre hi sol haver una distáncia respecte a l'objecte amat, perqué el desig es puga així perpetuar. Aquest amor implica la consideració de la dona com a ésser exel·lent, dotat de qualitats estétiques i morals.L'enamorat se situa, per tant en la posició de suplicant.Aquesta concepció de l'amor reprodueix els esquemes mentals de la societat feudal europea.L'amor adquireix un carácter ennoblidor i distintiu.Els laics es van crear una cultura própia al voltant de l'amor, els quals podian ser d'amor il·lícit o luxúria.El pensamen de Ramón Llull: Ramón Llull s'havia adonat que calia abandonar l'ús d'autoritats basades en textos sagrats que impedien arribar a cap conclusió.En el pensamen medieval el món es veia com una manisfestació de Déu, i per aixó es deia que el món era com un llibre en qué podíem aprendre coses de Déu o com un espill en qué se'n podia veure la imatge.El propósit de Llull era demostrar que les grans veritats cristianes deriven de l'estructura mateixa de l'univers.L'Art és un sistema d'explicació de la realitat que condueix a l'acceptació necessária del Déu cristíá com a única raó de totes les coses.LLull va escriure tractats de teologia, filosofia,medicina,astronomiao matemátiques.

Entradas relacionadas: