Esquema comentari valencià

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,87 KB

 

Estructura: Pel que respecta a l' estructura externa se'ns presenta un títol, a continuació els dos paràgrafs on s' expressen les idees del text i finalment el nom de l' autor,________, i del periòdic d' on s'ha extret el text. En l' estructura interna trobem (intr.-desenv.-con.) A més podem afirmar que se'ns presenta una estr. (ana.-sin.-enc.-lin.) Per últim, pel que fa a la progressió temàtica podem afirmar que es (lineal/ de tma constant).

Àmbit d'ús: L'àmbit d'ús d' aquest text és públic ja q la comunicació q s' establix sobre un tma concret, en un context formal i es dirigeix a un receptor plural i amb dif. tipus d' intencións, ja q pretén convéncer-nos, informar-nos sobre una realitat i consienciar-nos, per tant podem afirmar que és un text periodístic concretament un article d' opinió.

Canal: Pel que fa al canal podm dir q el text es preparat ja q pertany al periòdic________. A més l' emissor i el receptor no comparteixen ni l' espai d l' enunciació ni el temps, i x últim hem de dir q és multidireccional perquè està escrit per un autor per a multiples lectors. La comunicació en llegir el text s' esdevé d' una forma unilateral, és a dir, l' emissor sempre és l'autor i el receptor no actua mai com a emissor, és sempre el lector.

Adecuació: apareixen diferents factors, el canal es escrit, unilateral i unidireccional, a més pertany al àmbit d' us periodistic i a un nivell mijtà. Es argumentatiu.

Dixi: marques linguistiques  q fan referencia al context comunicatiu. Es refereix a l' emissor-dixi personal-, al receotor-dixi social-, a l'espai -dixi espacial- i al temps -dixi temporal-Tipologia/varietat/ intenció:  la tipologia textual la podem relacionar amb la varietat lingüística i amb la intenció comunicativa, ja que la finalitat del text es transmetre'ns una inf. i convéncer-nos, i per açò utilitza el text argumentatiu junt amb un registre estàndard i per tant amb un grau de formalitat mitjà.

Veus del discurs: Per una banda hem de distingir el tipus d'autor i lector. Per una altra banda analitzem els participants n la comunikció. •Emisor/receptor (pronoms,verbs, dtrminats d 1º o 2º persona) •Modalització valoració de l' emissor-subjectivitat. •Impersonalització, es busca objectivitat.  •Intertextualitat, es fa rfrncia a un altr text o autor.

Modalitat: enunciativa, exclamtiva, desiderativa, dubitativa, interrogativa total (si o no) o parcial, imperativa.

Funcions: representativa, emotiva, apelativa, poètica, fàtica, metalingüística.

Varietat: diacrònica-es un text normatiu// diatòpica-dialecte oriental o occidental// diastràtica-dialectesocial urba o rural, classe baixa o alta, jove o adult// diafàsica depen de l' ambit d'us

Regis. estàndard: es una varietat on es prescindiex dels trets socials, geografics o generacionals. L' estandard es una varietat supradialectal que no s'ha de confondre amb cap dialecte concret. Ens permet la intercomunicació entre tots els parlants.

Entradas relacionadas: