Essa sorda i essa sonora

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,13 KB

 
LA HIPONÍMIA: Relació semàntica dinclusió que sestableix entre un mot hiperònim i un hipònim. Els hiperònims sempre indiquen termes genèrics mentre que els hipònims són mots concrets que formen part dun conjunt i, per tant, es poden definir a partir del mateix mot o hiperònim. Ocell(hiperònim) > canari(hipònim) LHOMONÍMIA: És la propietat que tenen dues o més paraules que sescriuen igual però tenen significats diferents.  -Les paraules homògrafes són les que sescriuen igual, encara que de vegades es pronuncien diferent. -Les paraules homòfones, sescriuen diferent i es pronuncien igual.  La essa sorda. -A principi de mot: Davant de les lletres a, o, u sempre escrivim s: sang, soroll, suro.  - Davant de e, i podem escriure c o s: sentit, sivella, cera, cigarret. - Enmig de mot: Entre vocals escrivim normalment ss o ç/c: cassola, bossa, abraçada, lliçó, condició, llucet. En alguns mots compostos s'escriu s: entresol, asimetria. I en alguns mots, el so de [s] el representen les grafies sc: ascensor, piscina. - Entre consonant i vocal escrivim s o ç/c: dansa, llança, enciam. -Entre vocal i consonant, sempre s: estripat, escàs.  - Final de mot: sempre s/ç : arròs, lluç. - I els mots acabats en ?-gressio ( agressió ), -gressor (transgressor), -missió (admissió), -missor (emissor ), -pressió (impressió) -pressor (compressor) La essa sonora. - A principi de paraula: el representem sempre per z : zero, zoo. - Enmig de paraula, entre vocals : escrivim gairebé sempre s: pesar, casos, camisa. En alguns mots cultes derivats del grec s'escriu z: amazona, trapezi. - Entre consonant i vocal hi va z: colze, guitza ( fan excepció els mots formats amb trans, dins i fons : transeünt, endinsar, enfonsar. ) - Entre vocal i consonant, en canvi, hi va sempre s: esmorzar, esborrar. - Els noms acabats en -esa: princesa, bonesa, marquesa. - Amb z: Alzira, bizantí, espermatozoide, nazi, nazisme, topazi, zebra, zoologia. - Excepcions: trapezi, amazona, nazi, ozó, bizantí, protozou, topazi, esquizofrènic. Juxtaposició: signe de puntuació. Coordinació: connector:però. Subordinació: connector i mantenen una relació d'inclusió entre si:com, que. CD: pronoms: -determinat:el, la els, les. -indeterminat:en. -aixo, allo:ho. CI:singular:li, plural:elsEntradas relacionadas: