Estados

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,21 KB

 

ESTAT D’ALARMA:
Casos d’alteracions article 4 LO 4/81:
catàstrofes, calamitats o desgracies públiques: terratrèmols, inundacions, incendis urbans i forestals, accidents de gran magnitud.
crisis sanitàries: epidèmies, situacions de contaminació greus
paralització de serveis públics essencials quan no es garanteixin els supòsits de vaga i conflictes col·lectius
situacions de desbaratament de productes de primera necessitat
si passa només en una CCAA el president s’ha de dirigir al govern per declarar l’alarma.
Procediment article 5 i 6 LO 4/81:La declaració de l’estat d’alarma correspon al Govern, ja sigui per iniciativa pròpia (ofici) o bé a petició del president de la Comunitat Autonòmica afectada per aquestes circumstàncies (art. 7 LO 4/1981). L’acord ha d’adoptar-se mitjançant decret del Consell de Ministres, on ha de constar l’àmbit territorial, la durada i els efectes de la declaració de l’estat d’alarma.  La durada és de 15 dies màxim i transcorregut aquest termini es pot prorrogar amb autorització expressa del Congrés dels Diputats. Es preveu la possibilitat que el govern delegui en el president de la CCAA les competències que siguin susceptible d’aquestes alarmes ( ART 9 llei 4/1981 )
Mesures adoptables a l’estat d’alarma
Limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats Practicar requises temporals de tot tipus de bens i imposar prestacions personals obligatòries. Intervenir i ocupar transitòriament industries, fabriques, tallers, explotacions, locals de qualsevol naturalesa amb excepció de domicilis particulars. Limitar o racionar l’ús de serveis o el consum d’articles de primera necessitats EX racionament. Impartir o donar ordres necessàries per assegurar l’abastament de mercats i el funcionament de serveis i centres de producció afectats per aquests articles de primera necessitat. Infermetats infeccioses. En cas de crisis sanitàries s’aplicaran les mesures que es considerin necessàries (serveis sanitaris). Ex vacunes a tothom. Intervenció d’empreses i serveis

ESTAT D’EXCEPCIÓ (el declara el govern) 
Circumstàncies ( article 13 llei 4/1981):
L’art. 13.1 de la LO 4/1981 estableix algunes situacions:

1. Greu alteració del lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans
2. Greu alteració del funcionament de les institucions democràtiques
3. Greu alteració del funcionament normal dels serveis essencials
4. Altres aspectes d’ordre públic
Procediment article 13.2:L’adopta el govern però prèviament l’ha d’autoritzar el Congrés i aquesta autorització ha de determinar: Territori Efectes Durada ( no ha des superar els 30 dies, però aquests poden ser prorroglables a 30 dies més)
MESURES ADOPTABLES A L’ESTAT D’EXCEPCIÓ:L’art. 55.1 CE estableix els drets que podran ser suspesos en la declaració d’un estat d’excepció, són els següents:
Garanties de la llibertat i seguretat personal regulades a l’article 17 CE - excepció de l’apartat 3 referent a dret de ser informat dels drets del detingut i obtenir l’assistència d’un advocat -. El termini màxim de detenció preventiva com a conseqüència de l’estat d’excepció és de 10 dies. La decisió ha de ser comunicada al jutge en 24 hores.
Inviolabilitat del domicili i secret de les comunicacions (art. 18.2 i 3 CE). En un estat d’excepció es podran dur a terme registres sense autorització judicial, però la LO 4/1981 estableix unes garanties addicionals: que es faci en presència dels propietaris o de dos veïns, l’aixecament d’una acta i la comunicació immediata al jutge.


Llibertat d’informació i d’expressió i la prohibició del segrest de les comunicacions(art. 20.5 CE) Es podran suspendre determinades emissions i es permetrà el segrest de les comunicacions, sense que pugui haver-hi en cap cas censura prèvia.
Drets de reunió i manifestació (art. 21 CE) - excepte les reunions orgàniques de partits, polítics, sindicats i associacions empresarials - amb autorització judicial prèvia.
Dret de vaga i conflicte col·lectiu

/*<![CDATA[*/google_ad_client = "pub-7343835095767018"; /* Wikiteka: Robap&aacute;ginas integrado Texto 2 */ google_ad_slot = "1479494453"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;/*]]>*/ google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

(arts. 28.2 i 37.2 CE).
A més es poden adoptar les següents mesures: En relació als estrangers se’ls podrà aplicar un règim jurídic especial (art. 24 LO 4/1981) L’art. 25 LO 4/1981 estableix que “La autoridad Gubernativa podrà proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas”. Intervenció d’armes Intervenció industries i comerçosVigilància, Suspendre funcions d’exercici dels seus càrrecs, Quan es cometi algun delicte de l’ordre, i el fiscal demani la presó provisional, el jutge no pot substituir-la, s’ha de fer.
ordenament, quan no es pugui resoldre per altres mitjans. Aquest tipus d’estat excepcional pot resoldre altres crisis que no siguin necessàriament bèl·liques. (quan hi hagi guerra es pot declarar estat de setge, però no necessàriament hi ha d’haver guerra)

ESTAT DE SETGE:Finalitat de l’estat de setge:La finalitat de la declaració de l’estat de setge és reaccionar enfront d’una crisi que atempti directament contra la identitat de l’Estat i del seu ordenament, quan no es pugui resoldre per altres mitjans. Aquest tipus d’estat excepcional pot resoldre altres crisis que no siguin necessàriament bèl·liques. (quan hi hagi guerra es pot declarar estat de setge, però no necessàriament hi ha d’haver guerra)
Procediment: L’estat de setge ha de ser declarat per majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposta exclusiva del Govern. En la declaració han de constar: l‘àmbit territorial, l’àmbit temporal i l’àmbit material. No està previst un termini màxim per la vigència d’aquest estat, durarà mentre existeixi la situació de crisi.Efectes:La característica principal de l’estat de setge és la militarització del poder públic, ja que suposa un sotmetiment a la disciplina militar (als bans) dels poders públics. Pot tenir els mateixos efectes que l’estat d’excepció, però afegint la possibilitat de suspendre l’apartat 3 de l’art. 17 CE en relació a les garanties jurídiques dels detinguts, és a dir, que la persona detinguda podrà estar sense l’assistència d’un advocat i el jutge podrà no informar-se de la detenció. L’art. 15 CE estableix el dret a la vida, excepte el que disposin les lleis militars en temps de gerra, però la Llei Orgànica 11/1995 aboleix la pena de mort. Tot i això, la llei és inferior a la Constitució, i per tant, serà possible la pena de mort en temps de guerra.

Entradas relacionadas: