Estils compositius de la polifonía

Clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,4 KB

T1 Edat Mitjana (S.V-XV):-es formen els pobles de l'Europa occidental -es produeix l'expansió religiosa de l'Islam. -l'Ésglesia cristiana comença la unificació de ritus del cristianisme.

MÚSICA RELIGIOSA: -el cant gregoria (SVII) recull les melodies religioses existens entre els segles V i XIII ( -a capella -monòdic -pot tenir un tractament sil·làbic o melismàtic -la melodia presenta un ritme lliure q s'adopta al text en llatí. ) -L'organum (SIX-XIII): tipus de composició polifonica q embelleix la línia monódica del cant gregoria Leonin i Perotin van ser autors destacables. (Consisteix a afegir una segona veu (vox organalis) a la veu principal) Durant els SXII-XIII l'organum evoluciona cap a una polifonia més elaborada (Polifonia és cant a diverses veus, a aqest tipus de formes compositives pertanyen el monet i el cànon.

MÚSICA PROFANA: -Composta xls trobadors i transmesa xls joglars, és monódica i sol anar acompanyada x instruments musicals. La música instrumental s'interpreta en les festes populars i enles de la cort acompanyades x danses. (La colecció de Cantigas de Santa María és el vestagi cultural més important de l'época)

T2 El renaixament (SXV-XVI) és el període x exel·lencia de la polifonia vocal.

ESTILS COMPOSITUS DE LA POLIFONIA: -cantus firmus: sobre una melodia gregoriana se superposen les veus. -Contrapunt indicatiu: un fragment es repetit (+agut o +greu) x les veus, una derrera l'altre -Polifonia homofonica: canten alhora una veu conductora i unes altres q l'acompanyen. Totes les veus interpreten alhora el mateix text i valors rítmics.

MÚSICA INSTRUMENTAL: -Obres d'origen vocal:sorgeixen dels motets i dels madrigals (-canzona -ricercare) -Danses: s'interpreten de 2 en 2 alternant-ne una de lenta amb una de ràpida (-pavana-gallarda-sarabanda-passamezzo) -Obres improvisades (sobre una melodia:-diferencia -tiento Lliures: -Fantasia-Tocata)

Entradas relacionadas: