Estratificació social

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,33 KB

 

Ens situam en una societat estratificada, fet que provoca que hi hagi Diferents classes socials.L'estratificació social és la forma En la que la societat estructura les classes socials en diferents estrats Socials amb una situació jerarquitzada. És una forma d'organització social en Categories o nivells i una manera de diferenciació social jeràrquica.Hi ha tres Tipus de desigualtats socials reflectides a l'estratificació: classe, ètnia i Gènere.

·El grup ètnic: és el que Comparteix una història sociocultural diferenciada.

·El gènere: és una construcció Social

.Classe social: És una Forma de estratificació social en la qual un grup d'individus comparteixen una Característica comú que els vincula social o econòmicament. En quant a Les desigualtats socials, s'esdevé Quan membres de la mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement Públic o oportunitats a la vida. És la forma en que la societat estructura les Classes socials en diferents estrats socials amb una situació estructuralment Jerarquitzada. Per tant, és una forma d'organització social en categories o Nivells jerarquitzats. Podem trobar dos tipus de sistemes d'estratificació Social: obert i tancat.
Entre les desigualtats de gènere podem trobar:

·La incorporació de la dona al mercat laboral i al sistema educatiu superior Produeixen una transformació dels valors dominants.

·La super-dona, Castells diu

·El sistema educatiu s'ha assolit la coeducació en l'escola pública, però Encara que hi ha casos en que hi ha diferències. Pipes vs pepes

·L'economia, les dones tenien un salari més baix, cobren menys i tenen menys Oportunitats que els homes. Per altra banda, en el passat hi havia més fracàs Escolar en nins.

·Els homes tenen més tendències a ocupar càrrecs més alts, mentre que les Dones es troben als serveis dels altres. Hi ha feines feminitzades (infermeria, Secretària, professores..) i feines masculinitzades (metge, director, Agricultor, pagesos..)

·La publicitat, la dona es considera com un objecte sexual, homes se'ls presenta Com incapaços de realitzar tasques domèstiques

·L'àmbit familiar, la dona normalment depèn econòmicament del seu marit,

·Segons Castells en la violència de gènere també hi ha desigualtats. L'home Es veu incapaç d'acceptar

·L'escola és feminitzadora en doble sentit: hi ha moltes mestres que són Dones, i s'ha aconseguit elevar el grau de coeducació, hi ha més implantació de La dona en quan al gènere.


Entradas relacionadas: