Estructura d'un article d'opinió o assaig breu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,57 KB

 

NOTICIA text narratiu amb objectiu d'informar de manera més rapia i
clara possible els esdeveniments d'actualitat d'interes public.
Estructura:  -Interna: Una Not. Ha de donar info. Sobre les 6 qüestions
periodístiques: Què,Qui,Quan,On,Com,Per què. La info de una Not. Sol
 apereixer per ordre de rellevància.-Externa: presenta els elements:
1. Titulars: Encapçalen la info. 2.Entradeta: 1er paragraf de la Not: ofereix
dades fonament. De la Not breu i clara. 3.Cos: Conjunt d paragraf després
d l'entradeta: contingut de la not. 4.Intertítols: titulat apareixen al cos de la
notx avançar la informació continguda en els paragrafs q l'encapçalen.
5. Peu de foto.  Recursos discursius: 1.La narració: recurs x relatar fets de
la Not. 2.Descripció: recurs q fa el retrat d xsones protagonistes d la not,
3.Hipotesi: Recurrs xmet suggerircauses, fets, a partir de probabilitat o
suposició. recursos lingüístics: La Not utilitza llengua estàndard. Trets:
-Contruccions sintàctiques senzilles - frases curtes amb pocs complements
- terminologia adecuada a cada tema. Redacció d'una notícia: cercar conti
nguts, ampliar la info, comprobar i verificar la info, elaborar la info gràfica,
ordenar i seleccionar la info+ rellevant, - redactar i ilustrar la not. 
ARTICLE D'OPINIÓ: És un text de caracter explicatiu o argumentatiu en què
l'autor exposa i dfensa la seva opinió sobre 1 fet determ. h ha 2 subgeners:
1.Article: Text redactar x 1 especialista que el MC li han demanat. 2.Columna:
text breu redactat x un col·laborador del MC. Estructura:1.Exposició d tesi o
idea que es vol defensar.2.Demstració: presentació d'arguments q demostren
la tesu. 3.Conclucsio: Síntesi de la tesi q s'ha demostrat. Recursos discrusius:
-
Explicació, Argumentació, L'humor o ironia, Exèmle o anècdota, citació d'altres
veus, retòrica. Recursos lingüistic: els especialitstes utilitzen termes específics.
els colaboradors figures literaries. Frases lleugeres i complexes. Redacció d'un
article d'opinió:
1.Triar un tema, 2.Cerca la màx. Info. 3.Esborrany de l'artcicle.
4.Revisar esborr. I redactar definitavet l'article.


ADVERBIS: Categoria lexica invariable, la funció és
modificar un verb, Adj, un altre Adv. O una oració.
Els ADV poden ser: de mode, lloc, temps, quantitat,
afirmació, negació i dubte.

 LLOC. Form. SimpleForm. Pronominal Locu Adv.
 pertot, arreu, enlloc, prop, lluny,dalt, baix,  amun, avall,damunt,davall enlaire
dins, dintre,fora, endins, enfora, endevant
enrrere, sobre, sota.
  Aquí,allà,allí,ençà, enllà, on, A baix, a dalt, a fora, a dins, a la vora, a prop, al davant, a la dreta, al voltant, a l'entorn, al cap damuns, al cap davant, als afores,

TEMPS:Llavors, aleshores  sempre, tothora ,mai després ,aviat ,tard, ja, encara, sovint, menstrestant, entretant

 Quan, enguany, ara, adés, avui, a nit, ahir, avans d'ahir, demà. D'hora, de matí, de dia, de nit, a trenc d'alba, a entrada de fosc, cap al tard, al capvespre, una/de/a vegada, tot seguit, de seguida, demà passat/l'altre, l'endemà.
[Tant,Tot: davant Adj o Adv: tot sol] molt poc gaire bastant prou, massa, força, més, menys, que, gairebé, quasi, mig, gens, només, sols, solament, almenys, tot. QUANTITAT: Quant Una mica, un poc, un xic, gens ni mica, d'allò més, amb prou feines, a penes, si fa no fa, més aviat, si més no, ben bé.
 Adv. Afirmació Adv.Negació Adv. De dubte
 sí, també, prou...LOCU ADV:
fins i tot, sens dubte, en efecte, per descomptat, de veritat de debò.
 no, tampoc, no pas, no..Pas.. potser. LOCU ADV: tal vegada, tal volta, qui sap si...

Entradas relacionadas: