Estructures

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,67 KB

 

- Una estructura és un conjunt resistent i estable d'elements capaços de suportar forces i transmetre-les als punts de suport.

- Les forces que actuen sobre una estructura s'anomenen càrregues.

Prehistòria: fustes i pedres; cabanes

Egipte: pedra, fusta i morter; pedra, formant columnes amb llinda, als temples i piràmides.

Roma: pedra, fusta, maó i morter;  teatres, aqüeductes, arcs, voltes i cúpules.

Edat Mitjana(romànic): pedra, fusta i maons; Esglèsies i fortaleses. Predomini de murs de càrrega i arcs de mig punt.

Edat Mitjana(Gotic): pedra, fusta i maons; Esglèsies i fortaleses. Arcs ogivals i estructures lleugeres que permetien amplis espaisper col·locar vidrieres.

Revolució Industrial: Acer; Ponts, estacions de trens, naus industrials i vaixells. Formació de grans estructures metal·liques.

Actualitat: Acer i formigó; Gratacels, ponts, grans estructures que fan servir, sobretot, bigues i pilars.

- Anomenem esforços les forces que suporten els elements d'una estructura quan es troba sotmesa a altres forces o càrregues. Tracció, compressió, flexió, tall o cisalla i torsió.

Una estructura o un element estan sotmesos a un esforç de tracció quan hi actuen a sobre forces que tendeixen a augmentar-ne la longitud, és a dir, a estirar-los.

Un element o una estructura estan sotmesos a un esforç de compressió quan hi actuen a sobre forces que tendeixen a disminuir-ne la longitud; és a dir, a comprimir-los.

Una estructura o un element estan sotmesos a un esforç de flexió quan les forces o les càrregues tendeixen a doblegar-los.

Un element està sotmès a un esforç de tall o cisalla quan les forces que actuen paral·lelament al sentit de la secció tendeixen a tallar-lo; és a dir, tendeixen a desplaçar una secció respecte a l'altra.

Un element està sotmès a un esforç de torsió quan les forces que hi actuen tendeixen a fer girar una secció respecte a l'altra; es a dir, a retorçar-lo.

Els elements més utilitzats a les estructures són: fonaments, columnes o pilarsbigues,arcs i tirants.- Una estructura és resistent quan conserva la seva forma després d'aplicar-hi càrregues.

Triangles:L'única figura geomètrica que no es deforma si li apliquem forces als costats és el triangle.

Arcs: Un altre element que també aporta resistència a una estructura és l'arc, que treballa sotmès acompressió.

-Les estructures estables són aquelles que, quan se'ls aplica una força, conserven la seva posició. Són estructures inestables les que en aplicar-hi un petit impuls perden l'equilibri.

-Perfils, que són barres de diferents seccions. Els perfils ens permeten fer les estructures resistents, lleugeres i, alhora, econòmiques.

- Massives: Són estructures massives aquelles en què predomina una gran concentració de material.

Els temples grecs són exemples d'estructures massives. Els seus principals elements són lescolumnes i les llindes. Les llindes es col·loquen horitzontalment i es recolzen sobre les columnes. Serveixen per subjectar les cobertes.

Les llindes estan sotmeses a esforços de flexió. Les columnes suporten esforços de compressió.

De voltes: En les estructures de voltes hi predominen els arcs, les voltes o les cúpules amb elements de subjecció i suport.

Tramades: Les estructures tramades estan formades per un conjunt de perfils de fusta, acer o formigó que s'entrecreuen entre ells. Els elements estructurals són les bigues, els pilars ocolumnes i la fonamentació.

Triangulades: Les estructures triangulades es formen unint molts triangles que construeixen xarxes planes o espacials.

Penjants: Les estructures penjants se sostenen amb cables o perfils subjectes a elements de suport.

Entradas relacionadas: