Estudi de viabilitat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

 

Documents del Pla General


Els plans generals Han de tenir la següent documentació: - Memoria, -Planol d'ordenació Urbanística, -normes urbanístiques (Els 2 més importants), - programa D'actuació, -Estudi economic i financer, -Informe medioambiental, -Estudi de Mobilitat generada.

Projecte constructiu: (de + important a -): Plec de condicions, planols, presupost, memoria.

Tipus de Plans Generals:

- Pla d'ordenació Urbanística municipal (POUM): classifica el sòl segons el seu règim jurídic.

- Normes de Planejament Urbanístic: supleixen els POUM en supòsits extraordinaris.

- Catalegde bens Protegits i ordenances municipals: són relacions de terrenys o elements que Requereixen una protecció.

Tramitació d'un pla general:


1- decisió del Consorci de redactar el pla general, mitjançant un equip municipal o extern (s'encarrega a un equip de professionals per fer-ho)

2- Avanç del Pla: L'equip redactor fa un document amb els objectius i les estratègies del pla General. Aquest document s'ha d'exposar al public, durant un termini mínim de 30 dies perque es puguin fer suggeriments.

3- Redacció del pla General

4- Aprovació Inicial, l'ajuntament ho aprova
Entradas relacionadas: