Exemple de comentari de text

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,36 KB

 
A) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. El tema del text tracta de justificar que l'amor que els ésser humans sentim és en gran mesura una construcció social. Si bé no hi ha cap títol que ens ajude a establir el tema, val a dir que al text apareix un mot temàtic, “amor”, que es repeteix fins a nou vegades (l.1,2, 9, 13, 15, 18...) i ens palesa la importància que el concepte d'amor té al llarg del tema. A més, també l'autor intenta justificar que aquesta construcció de l'amor de què parla es Déu a la literatura, en aquest sentit és coherent que també apereguen mots temàtics en aquest sentit (“trobadors" l.4, “potes italians” l.10, “literatura” l.11) així com una lsotopia que fa referència a personatges literaris (l 7-9 i 19-21). Respecte a les parts bàsiques del present text, s'ha de dir que està configurat per quatre paràgrafs. Analitzant l'estructura interna podem veure com el text comença amb una introducció on s'explicita també la tesi que defensa l'autor (I. 1-4): l'amor és una construcció dels trobadors provençals. La resta del primer paràgraf fins el quart, és a dir, des de la línia 5 fins a la 21, trobem el desenvolupament del tema. De la línia 4-11 justifica que els trobadors i els poetes italians són els creadors de la nostra concepció amorosa, mentre que de la línia 14 a la 21 intenta diferenciar entre les relacions que mantenim els humans i la concepció novel·lesca de l'amor. Finalment al darrer paràgraf trobem de nou la tesi que defensa l'autor: si les persones ens enamorem d'una manera concreta és gràcies a la cultura i la literatura. Tot plegat podem dir que ens trobem davant ďun text clarament argumentatiu, de fet és tractaria d'un assaig, ďestructura enquadrada. C)  Ens trobem davant ďun text d'àmbit literari amb una formalitat elevada, presentat en un canal escrit. La funció predominant, per tant, serà l'estètica i el registre que trobem serà el literari i l'estàndard, si bé en aquest text trobem algun cultisme, com puguen ser les citacions d'obres en la llengua original. Dins de |'àmbit literari, ens trobem amb un text eminentment argumentatiu, la finalitat del qual és convèncer ďuna idea mitjançant un argument, en aquest cas se'ns pretén convèncer de la natura de l'amor. D'igual, les funcions lingüístiques oracionals són la referencial -tota l'exposició de la natura de l'amor- l’apel·lativa –la pregunta retòrica de la línia 1 que pretén captar l’atenció del lector- i l'expressiva, amb els innombrables rastres de l'opinió de l'autor (“no exagero). Finalment, dins de l'àmbit literari i els textos argumentatius ens trobem davant d'un text que pertany al gènere assaig. Aquest fet es deixa entreveure en el fet que tracta un tema concret (l'amor) des d'una perspectiva intel·lectual sense fer un estudi científic. Alguns trets propis de l'assaig que es deixen veure al text són, per exemple, les intertextualitats i citacions d'altres autors com a la primera línia (d'altra banda, començar amb una cita és un recurs típicament fusterià), la presència ďun jo ben marcat (no exagero), o la gran modalització del text.D)  Pel que fa a les cometes podem distingir dos usos ben diferenciats: - Per un costat l'autor utilitza les cometes per introduir els parlament d'un altra persona en estil directe, a la línia 1 (“L'amor? Un invent del segle Xllll”. -Per altra banda també utilitza les cometes per marcar una distància envers el significat de certes paraules, sobretot aquelles que són subjecte d’anàlisi com ‘amor’ # Pel que fa a la cursiva podem distingir: -Per citar llibres –Per posar un especial èmfasi en algunes paraules, en aquest cas sobre ‘això’ (línia 4) amb un clar sentit irònic –Finalment per introduir paraules d’altres llengües, com dolce stil nuova a la línia 18.

Entradas relacionadas: