Exemple instancia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.4

de Solsona
Via Laietana, 8-10
08018 Barcelona
Diligències prèvies núm. 277/2015
ACTA DE Compareixença
Secretària judicial: Joana Coma Soler
compareixent
Nom i cognoms: Miquel Torras Gras
DNI: 23 456 789 Z
Adreça: carrer Talarn, 22, 08500 Figueres
Tel.: 656 28 96 54
Davant meu compareix la persona esmentada, part executada en aquest prcés, i manifesta que, atès que no té la intenció d'oposar-se a l'execució, ha consignat en el compte bancari d'aquest Jutjat els 40.000 euros que se li reclamen en concepte de principal, interessos i costes, a fi que es lliurin a la part executant.N'acredita l'ingrés mitjançant un justificant bancari.
Així mateix, com que ha pagat totalment la quantia assenyalada, sol·licita que s'aixequin els embargaments i que se li lliuri el sobrant, si n'hi ha, una vegada practicades la liquidació del interessos i la taxació de les costes.
En acabat, estenc aquesta acta i el compareixent signa amb mi. En dono fe. 

Barcelona, 25 de Març de 2015
El secretari judicial          El compareixent
AEntradas relacionadas: