Exercicis pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

 

Dialecte valencíà: 1. Les esmentades anteriorment com a pròpies del bloc occidental. 2. En l'aspoecte fonètic els parlars valencians presenten aquestes característiques: - Àrticúlació de la r final : fusteR, cantaR.. - Articulació labiodental de la v. - Tendència a emmudir la d intervocàlica en els sufixos  - ador i -ada. Els demostratius presenten tres graus de localització: este, eixe, aquell..4. Les formes femenines dels possessius són meua, teua..5. Els pronoms febles presenten les formes plenes davant el verb: me canse, te canses..6. La combinació de pronoms febles presenta les formes li'l..7. Conjugació verbal presenta aquestes característiques: 1º persona del present indicatiu presenta la terminació e_ jo cantE. El present subjuntiu manté les desinències antigues: que jo cantE, que tu cantEs..L'Imperfect de subjuntiu presenta les terminacions - ara, -era, -ira..8. No s'utilitza l'article davant els noms propi sde persona: Avui Joan no vindrà. 9. Pel que fa al lèxic, presenta: -Mots compartits amb el nord-occidental: espill ( mirall).Mots compartits amb el balear: morro ( llavi ). Arabismes: dacs ( blat de moro ).Dialecte septentrional o rossellonès: 1. Les esmentades anteriorment com a pròpies del bloc oriental. 2. En laspecte fònetic, els parlars septentrionals presenten aquestes característiques - Reducció de la quantitat de sons vocàlics per la pèrdua de la diferencia d'obertura de les vocals [3], [e], [c al reves ],[o], que adquereixen una obertua mitjana. -Tendencia a pronunciar amb el so [u] la o tònica tancada: cançó -> cançú..Articulació del grup -eix final amb el so de la i : peix -> peI. -Desplaçcament de l'accent a la síl·laba següent en les paraules esdrúixoles: música..3. Pel que fa als pronoms febles: Ús de les formes plenes davant el verb: me cansi...Us dels pronoms febles davant les formes no personals del verb: ' per te casar'. 4. Les formes femenines dels possessius són meua, teua..5. La primera persona del present d'indicatiu presenta la terminació -i: jo cantI..6. Les oracions negatives es construeixen amb la partícula pas: ho sé pas. 7. Lèxoc: -Mots exlusius: aper ( arada . -Mots compartits amb altres dialectes: ca ( gos ). -Occitanismes: peirer ( paleta ). -Galicismes: llapí ( conill ).

Entradas relacionadas: