Extraordinària urgent necessitat decret llei

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,22 KB

 

definició de majoria absoluta: es la que requereix el vot faborable de la meitat mes un dels membres que formen el cens de votants.

definició de majoria simple: es la que s'assoleix amb el vot favorable de la majoria de mebres presents a la votació.
quant entraran les normes jurídiques en vigor: als 20 dies de la seva integra publicació al boe,llevat de que si disposi unaltra cosa ( es pot establir un termini major o menor).
definició de reial drecrets llei :nomes es poden aprovar en casos urgent i extraordinària nessesitat.
definició de textos refosos: quant existeix una pluraritat de textos legals que regulen una mateixa màteria , s'encomana al govern que els unifiqui en un únic text simplificar-ne la regulació legal.
principi de jerarquia normativa: la norma de rang superior preval sobre l'inferior.
jerarquia de les normes :constitució, normes de la ue, tractats internacionals,llei organiques i lleis ordinaries , decrets llei i decrets legislatius , reglaments .

Entradas relacionadas: