Factors de risc treball

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

 
FR.àmbit.ED.INF: El tècnic superior en educació infantil pot portar a terme la seva tasca professional en serveis d’atenció a la infància en tres àmbits diferents: (En l’àmbit educatiu formal, amb nens i nenes de 0-3. Els riscos a què estarà sotmès aquest professional seran coincidents amb els de la resta de personal docent amb el qual coopera/ En l’àmbit socioeducatiu no formal. (Ludoteques, centres de temps lliure) A més dels riscos anteriors, quan aquestes activitats es duguin a terme fora d’un espai tancat poden comportar un augment dels riscos propis dels espais on es realitzen: piscines, parcs, natura/ En l’àmbit socioeducatiu de caràcter assistencial. Els riscos a què estarà sotmès seran coincidents amb els dels treballadors socials.FR.Assoc.Espais.Treball-> Aquests espais poden ser tancats (aula, despatxos, menjadors) o oberts (pati, piscina, carrer). Segons l’activitat que facin. (Talls o punxades per contacte amb superfícies perilloses: ja sigui en el mobiliari o en algunes joguines o objectes de joc/ Cops amb elements mòbils o estàtics: ensopegar amb un calaix obert/ Caigudes a peu pla i d’alçària: obstacles als passadissos o a les escales/ Descàrregues elèctriques: produïdes per contactes elèctrics/ Un altre risc que cal considerar són els incendis.Senyalització.Espais.Treball->És el conjunt d’estímuls que pretén advertir dels perills i recordar les normes de comportament i les obligacions en condiciones de treball perilloses, i així donar una reacció que afavoreixi un comportament segur. Senyalització és una comunicació sobre l’existència d’una situació de risc, que només informa, obliga, prohibeix o adverteix, però no elimina aquest risc. Temp.I.Qualitat.AIRECondicions1: Als locals tancats on es duen a terme treballs sedentaris la temperatura hauria d’estar compresa entre 17ºC i 27ºC: a l’hivern, entre 17ºC i 24ºC, mentre que a l’estiu 23ºC i 27º. Quan la feina que es desenvolupa és lleugera, la temp. Entre 14ºC i 25ºC. Mesures1: Impliquen regular els equips de calefacció i aire condicionat segons aquestes temperatures. Condicions2: Amb relació a la qualitat de l’aire, la humitat relativa hauria d’estar compresa entre el 30% i el 70%. Mesures2: Les actuacions preventives inclouen garantir la renovació de l’aire i mantenir-lo en moviment. Condicions3: Corrents d’aire amb velocitats superiors als 0,25 m/s en ambients no calorosos, i els 0,75 m/s en ambients calorosos i feines no sedentàries.Mesures3: Evitar estar exposat de manera freqüent i continuada a corrents sobre aquests límits.

Entradas relacionadas: