Fdsfsd

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 
Enllaç ionic: L'enllaç iònic es forma quan es troben dos elements de electronegativitat molt diferent. Com té lloc la formació d'un enllaç iònic: - Transferència de 1 o més electrons de l'element electropositiu a l'element electronegatiu, de manera que es forma un catió i un anió que queden units per una atracció electroestàtica. S'anomena electrovalència o valència iònica d'un element al nombre d'electrons que pot guanyar o perdre per a formar els seus ions.
Enllaç covalent: S'estableix entre dos àtoms no metàl.lics que comparteixen entre si electrons, amb la finalitat de que la seva capa de valència tingui 8 electrons ( un octet electrònic característic de la configuració del gas noble). Octet electrònic: - La regla de l'octet s'aplica estrictament als elements que disposen de 4 orbitals. Com els del segon període ( tenen un orbitla i 3p). - Hi ha molècules que contenen àtoms que presenten el seu octet incomplet com per ex: triclorur de bor ( B CL3) ( molècules hipovalents). - Algunes molècules tenen àtoms capaços de formar cinc o sis enllaços covalents per tant es produeix una ampliació de l'octet per ex: hexafluorur de sofre ( S F6) i pentaclorur de fòsfor ( P CL5) ( molècules hipervalents). Diagrama de Lewis: Serveix per representar els enllaços covalents que s'estableixen entre els àtoms d'una molècula.
Enllaços múltiples: El model de Lewis inclueix la possibilitat de que les parelles electròniques compartides siguin 2 o 3 quan ho exigiex la formació de l'octet. Així la molècula d'oxigen es forma mitjançant un doble enllaç i al del nitrogen mitjançant un enllaç triples. Les energies d'enllaç són majors en els enllaços múltiples que en els senzills i les longituds d'enllaç són menors en els múltiples que en els senzills. S'anomena orde de enlla al número de parells electrònics compartits.

Entradas relacionadas: