Fol

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,44 KB

 
La mobilitat laboral:
Mobilitat funcional:-Dins grup professional o categories professionals equivalents: Llei no exigeix causa justificada x aquesta mobilitat/-Fora grup professional o entre categories no equivalents:Ha d’haver raons tècniques o organitzatives,s’ha de produir pel temps imprescindible.Si es categoria inferior,requereix q hi hagi raons imprevisibles /-Mobilitat extraordinaria:S’ha de dur a terme conforme al procediment establert x a les modificacions substancials d les condicions del contracte o acord entre parts.
Mobilitat geografica:-Trasllats:Trasllat deginitiu treballador a altre cente de treball,exigeix canvi de residencia. Per raons economiques,tecniques,organitzatives o de producció.S’ha de comunicar trasllat treballador i als seus representants legals,preavís de 30 dies.Si es un trasllat col.lectiu obrir previament periode de consultres amb els representants legals.Opcions treballador:a)Acceptar tasllat,compensació x despeses q inclouen les propies i la de la familia/b)Traslladar-se i recorrer decicio empresari davant jutjat social/c)Extingir contracte,amb indemnització 20 dies d salari x any de servei,maxim de 12 mensualitats.
-Desplaçaments:Trasllat temporal a un altre centre de treball. Comunicar desplaçament amb prou antelació,no inferior a 5 dies laborables si el desplaçament es superior a 3 mesos.Opcions treballador:a)Acceptar desplaçament,tenint despeses de viatge i dietes.Dret a permis d 4 dies laborals en el seu domicili d’origen x cada 3 mesos de desplaçament/b)Desplaçar-se i recorrer com mateixa manera q els trasllats.
Modificacions substancials condicions treball:Modificaciones q afecten a:jornada treball,horari,regim treball a torns,sistemes remuneració,sistema treball i rendiment. S’han de dornar raons economiques,tecniques,organitzatives o producció.Treballador perjudicat x extingir contracte amb una indemnització d 20 dies de salari x any de servei,maxim de 9 mensualitats.
Suspensió contracte laboral:s’interrompen obligacions derrivades del contracte: treballador no treballa i empresari no paga
Casuses de suspensio:
a) acord parts/ b) consignades en el contracte/ c) incapacidad temporal/d)maternitat, risc durant lembaras i adopcio acolliment de menors de 6 anys(maternitat,suspercio 16 semanes/adopcio o acolliment durara iqual que la maternitat) /e) exercicis de carrec public (exedencia forçosa)/ f)privacio de llibertat (mentre no hi hagi sentencia condemnatoria/ g)suspencio de sou i feina (diciplinaries) / h)força major (causes economices) / i) dret de vaga/ j) trencament legal
Exedencia: suspencio contracte. Es reserva lloc de treball, en la major part dels casos exedencia no es reserva. Tipus:
-
exedencia forçosa: per designacio o eleccio x a un carrec public que imposibilita asistencia, per a exercir funcions sindicals/ mentre duri exercici carrec representatiu/ periode computa a l’efecte d’antiguitat, reserva lloc de treball.
-
exedencia voluntaria: necesita treballador i de forma voluntaria/ treballador amb antiguetat en lempresa de almenys un any dret per un termini no menor de 2 anys ni superior a 5, tornar a exercir aquests drets si han transcorregut 4 anys/ no generea dret a reserva de lloc de treball.
-exedencia per a tenir cura dun familiar: per a tenir cura de cada fill, naturaleza o adopcio, perr a tenir cura dun familiar fins a segon grau/ fills fins a 3 anys desde el naixament, adopcio o acolliment, familiar durada no superior a 2 anys/ computa efecte de antiguetat, dret a asistencia a cursos de FP, durant segon anys es reserva lloc de treball pasat el termini te dret a un lloc de treball del mateix grup profesional.


Extincio del contracte: deixa de existir, sesa definitivament les obligacions de les parts. Causes:
Compliment de la seva durada:Contracte durada = o superior a 1 any,preavis de 15 dies
Extinció del contracte x voluntat del treballador: Dimisió:Treballador preavisa cessació,no necessita basar-se en cap causa,amb antelació fixada en el conveni o segons contum del lloc.S’extingueix contracte sense generar dret a indemnitzacions/ Abandonament:Treballador deixa d’anar a la feina,intensió d’extingir contracte,sense q hi hagi preavís.Empresari pot demanar danys i perjudicis/X incompliments greus de l’empresari:Modificacions substancials redundin en dany de la seva formació professional/Manca de pagament o retard del salari/Incompliment greu de les seves obligacions x part de l’empresari. Indemnització de 45 dies de salari x any de servei,maxim de 42 mensualitats.
Extincio contracte x voluntat de l’empresari: a)Acomiadament disciplinari: Incompliments del treballadors,sense dret a indemnització.Causes:Faltes repetides i injustificades,Indisciplina,Ofrnses verbals o fisiques a l’empresari o treballadors empresa,Abus confiança en l’acompliment de la feina,Disminucio continuada i voluntaria rendiment de treball,Embriaguesa o toxicomania qe afecti negativament la feina.Requisits:S’ha de notificar x escrit,on hauran de constar fets concrets.Incompliments han de ser greus i culpables.Es pot recorrer als jutjats scials
Jutjat:Acomiadament proscedent:Causa real/Acomiadament improcedent:No qeda aprovat degudament incompliment culpable.Empresari o readmitira al treballador o indemnitzacio de 45 dies de salari x any de servei amb un maxim de 42 mensualitats
Acomiadament nul:Veritable causa d’acomiadament es una discrominació prohibida x la llei o es produeix una violacio d drets.
Acomiadament x causes objetives:Concurrencia de circumstancies objetives,pel fet de mantenir els termes del contracte resulti danyos x a l’empresari.Causes: Ineptitud treballador o sobrevinguda,Falta d’adaptacio a les modificaciones del lloc de traball,Faltes d’assistencia a la feina,Quan hi hagi necessitat d’amortitzar llocs de treball x raons economiques,tecniques,organitzatives o de producció.Requisits:Lliurar al treballador carta d’acoiadament(preavis 30 dies)Indemnitzacio de 20 dies de salari x any de servei,maxim de 12 mensualitats.Existencia acreditada de circumstancies objetives q permetin l’acomiadament.
Acomiadament col.lectiu i x força major: Acomiadament col.lectiu:X causes economiques,tecniques,organitzatives o de producció.
Acomiadament per força major:Fet involuntari,imprevisible o inevitable,recau sobre l’empresa i impideix continuació prestació laboral(incendis).
Procediment:Sol.licitud autoritat laboral mitjançant tramitació expedient de regulació d’ocupació i l’obertura simultània d’un periode de consultes.
Indemnització:20 dies salari x any de servei,limit de 12 mensualitats
Altres causes d’exteinció:X mort, jubilació o incapacitat treballador o empresari.Si es x la mort,jubilació o incapacitat empresari dret indemnització de 30 dies de salari.
Liquidació:Document que l’empresari ha de presentar al treballador quan el 1er comunica denuncia del contracte o preavís extinció.Signar document ,treballador declara extingit contracte.

Entradas relacionadas: