Fol

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,45 KB

 

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

p.252
La salut es difineix com un estat de complet benestar físic, psíquic i social i no només labsència de malalties i dolor.
Un risc laboral és la possibilitat que un treballador pateixi un dany per la feina que desenvolupa per compte daltri (cuentagena)
Un risc greu i imminent quan és racionalment probable que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut.
Dany derivat del treball és tota lesió, patologia o malaltia que es pateix com a conseqüència del treball.
La prevenció són mesures destinades a evitar riscos laborals.
La protecció són mesures destinades a reduir dany.

p.253
Normes en matèria de seguretat i salut laboral:
-Directives Comunitàries. Referides la riscos específics.
-Convenis de lOIT (Organisme Internacional Treball), intenten afavorir la vida dels treballadors.
La llei de prevenció de riscos Laborals recull:
-Les obligacions i drets en matèria de prevenció de riscos.
-La creació dorganismes especialitzats en matèria preventiva.
-Lorganització de la prevenció a lempresa.
-La representació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.
Lestatut de treballadors recull aspectes relacionats amb la seguretat i la salut laboral.
Llei general de la SS, accidents de treball i malaltia professional.
Llei dinfraccions i sancions en lordre social, conté les infraccions amb sanció i la seva graduació.
Convenis col·lectius, regulen aspectes de seguretat o salut segons làmbit del sector al qual es troben.

p.254
Factors de risc relacionades amb les condicions de treball:
-De seguretat, escales, portes, màquines, eines...
-Físiques, soroll, il·luminació, temperatures...
-Químiques, plom, àcids, monòxid de carboni...
-Biològiques, virus, bactèries, fongs, animals...
-Càrrega de treball, sobrecàrrega.
-Ordenació i organització de treball, males postures, treball per torns, treball monòton.

Factors de risc relacionades amb el factor humà:
-Característiques personals, ledat, estat de salut delicat, persona impulsiva o nerviosa.
-Formació o experiència
-Actes perilloses o insegurs, imprudència o confiança excessiva en el maneig de maquinària.


p.527
Accident de treball:
Punt de vista tècnic: tor succés anormal no volgut ni desitjat que es presenta de manera brusca i inesperada, interrompent la continuïtat de treball, i que pot causar danys a les persones o les coses.
Punt de vista legal: és tota lesió corporal que pateix el treballador en ocasió o com a conseqüència del treball que executa per compte daltri.
- Accident Blanc es aquell que no ocasiona danys en les personals
- In itinere, es produeix durant el desplaçament habitual danada o tornada entre el domicili del treballador i el lloc de treball.

Malaltia professional:
Punt de vista tècnic: és el deteriorament lent o gradual de la salut del treballador produït per lexposició prolongada a contaminants químics, físics o biològics en el lloc de treball.
Punt de vista legal: són les malalties professionals les que senumeren el el catàleg de lAdministració pública provocades pels agents que shi detallen i en les activitats previstes.
- Fatiga, és el resultat duna càrrega de treball excessiva tant física o mental.
Insatisfacció, és laversió al treball, que apareix generalment perquè no concorden les necessitats o expectatives del treballador o el contingut o lorganització del treball.

p.259
Disciplines preventives, socupen de millorar les condicions de treball:
-Seguretat en el treball
-Higiene industrial
-Ergonomia
-Psicosociologia
-Medicina del treball

p.260Els principis de lacció preventiva:
-Evitar els riscos
-Avaluar els riscos que es puguin evitar
-Combatre els riscos a lorigen
-Adaptar el treball a la persona que el duu a terme
-Tenir en compte levolució de la tècnica per millorar la prevenció
-Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc risc o cap.
-Planificar la prevenció, integrant tècnica, organització del treball, relacions socials o factors ambientals en un conjunt coherent.
-Anteposar la protecció col·lectiva a la individual.
-Donar instruccions adequades als treballadors.
-Preveure les distraccions i imprudències dels treballadors.

Els pla de prevenció:
-Identificació de lempresa i les seves característiques
-Política, objectius i metes
-Organització de lestructura jeràrquica
-Organització de la producció
-Organització de la prevenció de lempresa.

p.260
Lavaluació de riscos, és un procés que ha de quedar recollit en un document i compren dues fases:

1ª Fase: lanàlisi del risc
Identificar el perill i el risc, tenint en compte dues variables:
-La probabilitat que el risc es materialitzi en un dany (Baixa, Mitjana o alta)
-La severitat del possible dany, lleugerament nociu, nociu i extremament nociu.
2ª Fase: valoració del risc
Determinar les actuacions que caldrà fer.

p.262
Lorganització de lacció preventiva
-Lempresari assumeix personalment lacció preventiva, tret de la vigilància de la salut.
-Designació dun o més treballadors:
oSuficients en un nombre i amb capacitat, mitjans i temps suficients.
oCompten amb les mateixes garanties que els representants dels treballadors.
-Constitució dun servei de prevenció propi:
oHa de comprat amb instal·lacions i mitjans adequats.
oCom a mínim inclourà dues especialitats de nivell superior i amb personal de nivell bàsic i intermedi.

p.263
Els recursos preventius són persones designades per lempresari, que hi han de ser presents quan la perillositat habitual de lactivitat sagreugi. Poden ser recurs preventiu:
-Un o diversos treballadors designats o membres dels serveis de prevenció.
-Un o diversos treballadors de lempresa diferents dels anterior que, sense formar part del servei de prevenció propi, tinguin els coneixements, la qualificació i lexperiència.

p.264
Els delegat de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
El seu nombre depèn del número de treballadors de lEª (més treballadors = més delegats)

El comitè de Seguretat i Salut és lòrgan paritari i col·legiat de participació en matèria de prevenció de riscos. En totes les empreses que comptin amb 50 treballadors o més, els delegats de prevenció i un nombre igual de representants designats per lempresari constituiran el comitè de seguretat i salut.

p.266 FALTA
Organismes públics:
-Agència Europea per ala Seguretat i la Salut en el Treball.
-Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), òrgan especialitzat en lanàlisi de condicions de seguretat i salut en el treball, així com la promoció i suport a la millora daquestes.
-Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), Servei públic dedicat ala vigilància i el control de la normativa del dret de treball, i la relacionada amb la prevenció de riscos laborals.

p.267
Drets dels treballadors:
-Rebre formació en matèria preventiva:
oEls treballador ingressi a lempresa.
oSS produeix canvis o sintrodueixen noves tecnologies o equips de treball.
El temps dedicat a aquesta formació és farà en temps de treball. El cost és a càrrec de lEª.
-Vigilància de la salut, es farà de forma periòdica, respectant la seva intimitat i dignitat. Els reconeixements mèdics seran voluntaris, excepte quan:
oSigui necessari verificar els efectes de les condicions de treball en la salut o si lestat de salut dels treballador pot ser font de perill per a ell mateix o per a altres persones.
oLa normativa ho exigeixi, en funció dels riscos.

p.268
Treballadores embarassades o en període de lactància
1r Adaptació del lloc de treball
2n Canvi de lloc de treball
3r Suspensió del contracte

Treballadors menors dedat (+16,-18)
-Avaluació específica del lloc de treball
-Informació del lloc de treball
-No poden treballar per la nit
-No poden fer hores extra
-Necessiten autoritzacions del pares

Els deures dels treballadors, bàsicament és complir ordres del empresari.

Entradas relacionadas: