Fonetica catalana vocals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,03 KB

 

1.2. Nivells de la llengua:Fonètica: L'estudi dels diferents sons del llenguatge humà Fonologia: L'estudi dels patrons del so, o dels fonemes

d'una Llengua Morfologia: L'estudi de l'estructura interna dels mots Sintaxi: L'estudi de la combinació de mots entre si per a formar frases Semàntica: l'estudi Del sentit dels mots i dels enunciats.1.4. Fonologia i Fonètica:Fonologia: Part de la Gramàtica que estableix els fonemes o unitats fòniques d’una Llengua, les propietats, l’estructura de les síl·labes, la Distribució de l’accent i d’altres fenòmens: les unitats es Representen entre barres: /a/.Fonètica: Estudi de les realitzacions concretes de les unitats i propietats Fonològiques. Les unitats es representen entre claudàtors: [a]

3. Criteris de classificació dels sons:1. Segons el comportament de les cordes vocals: Sonoritat / sordesa.2. Mode d’articulació o de sortida de l’aire:Nivell d’obstrucció I com es produeix en el

tracte Vocal 3. Punt d’articulació o participació i contacte dels òrgans De fonació.3.1. Comportament de cordes vocals:/Sonoritat: Vibració o no de les cordes vocals/Si l’aire surt lliurement pel Tracte vocal Dos sistemes: vocàlic i consonàntic Les vocals -l’aire Surt lliurement pel tracte vocal -són els sons més sonors i, per Això, constitueixen el nucli de les síl·labes. En les consonants L’aire troba per sortir alguna mena d’impediment en el tracte Vocal.3.2. Mode d’articulació:- Oclusius: Obstrucció total de l'aire (oclusió) seguida d'una explosió.[p] [b] [t] [d] [k] [g]-Fricatius: L'aire surt fregant per una petita escletxa.[f] [v] [s] [z] [ S ] [J]- Africats: Produïts en dos moments, primer oclusió i després fricació[ts] [dz] [tS] [dJ]- Nasals: L'aire, en baixar l'úvula, surt pel nas i boca.[m] [n] [M]fang [N]canya- Laterals: L'aire surt pels costats de la boca [I] [L]- Vibrants: L'aire s'interromp pel contacte entre l'àpex de la llengua iels Alvèols (davant paladar). -Si hi ha un únic contacte → so Bategant [ò] -Si n’hi ha diversos → so vibrant [r].3.3. Punt d’articulació:- Bilabial: contacten Els dos llavis (superior I inferior)[p] [b] [B] [m]- Labiodentals: llavi inferior i Dents incisives[f] [v]- Dentals: àpex O punta de la llengua i cara interior de les dents incisives[t] [d] [D]- Alveolars: àpex De la llengua i alvèols (part davant paladar)

[s] [ts] [z] [dz] [n] [I] [ò] [r]- Palatals: dors De la llengua (part darrere) i paladar

[ S ] [tS] [J] [dJ] [N]canya [L]- Velars: Postdors de la llengua i vel del paladar[k] [g] [G] [M]fang

Entradas relacionadas: