Fonetica catalana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

 

Fonetica: So: és un element físic que produïm amb una part del nostre cos. Fonema: concepte mental. Unitat mínima per diferenciar. Grafia: representació gràfica del so. Questions problemàtiques: una grafia pot tenir 2 sons dif. / un so pot tenir diferents grafies. / grafies k no sonen mai (h) / grafies que canvien segons el context.  Fenòmens de contacte vocàlic: A linterior dun mot Diftong: dues grafies vocàliques que formen una única síl·laba. Una de les grafies hia de ser i, u. Diftong decreixent: ai, ei...(aire, remei)/ au, eu...(caure,veure). Diftong creixent: 1. qua, qüe...(quatre, qüestió)/gua, güe...(guant, llengües). 2. i, u entre vocals (noia, cauen) 3. Paraules k començen amb i, u + vocal. (ioga, uacari). Triftong: 3 vocals en una síl·laba (dèieu).  Entre mots contigus: Sinalefa: resil·labificació de sons vocalics de paraules contigües, k comporta modificació de les vocals (i,u) en consonants graduals (j,w). Elisió: supresió de les vocals atones, quan entren en contate amb una vocal dif. (sense interès).  Fusió: reducció de 2 vocals identiques en una sola (quina alegria).Fenòmens de contacte consonàntic: Ensordiment: una grafia k té un so sonor passa a un so sord. 1. Al dinal de paraula abans de pausa (fred[t]). 2. Quan després ve una consonant sorda: ob[p]servar. Sonorització: es realitza la variant sonora. 1. Quan en síl·laba o paraula següent va una consonant sonora (és[z] mou). 2. Les fricatives i africades, es sonoritzen quan la paraula següent comença per vocal. (és[z] amic[g] meu). Emmudiment: en determinats contextos, un so deixa de sonar, emmudeix. Afecta: oclusives desprès de nasal (dent[Φ]). Ròtica en posició final (contar[Φ]). Sensibilització: és una excepció, per raons de context a la regla demmudiment. Oclusives final (vint anys) hi ha vocal. Ròtica (fer-ho) Assimilació: És un fenomen k afecta sobretot als sons nasals, k canvien segons el lloc darticulació de les consonants: 1. Davant de [b,p,m] sempre so[m] (canvi). 2. Davant [f] so és [  ] (confessar). 3. Davant [  ,   ,   ,   ] sempre so[  ] (anxova). 4. Davant [k, g] sempre so[  ]. 5. Altres (ratlla) [    ]. Geminació: és un fenomen fonètic pel qual un so es duplica i sona dues vegades.

Entradas relacionadas: