Funció identificativa del llenguatge

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,23 KB

 
Funció metalingüística:Aspecte lingüístic concret,centra a comunicació en el codi,el referent es la propia llengu,missatges ordenats i precissos i tecnicismos lingüístics,jocs lingüístics que es basen en característiques fonétiques,lèxiques i sintàctiques.
Funció Conativa:Apel·la l´oient a fer-lo actuar d´una manera determinada,per exemple cridar a algú pel carrer.Són ordres,suggeriments,amenaça.Poden ser exclamatives e interrogatives.-vocatiu: tu, joan, fes això ("tu" es voc)-imperatiu: ja callaràs, ja!
-
interrgoatives: m'ho dones ja?-el.lipsi: la porta!Posa la taula!
Funció expresiva:l´emissor parla d´ell mateix, us habitual,manifesta emocions i estats d´anim,predomina l´aspecte subjectiu,el llenguatge no verbal,la trobem en la conversa,cartes,poesia lírica, són oracions exclamatives e interrogatives.
Función fàtica:Poc informativa, molt freqüent, s´acostuma a trobar al principi de les converses,si es cara a cara fem servir gest i expressió visual,en llengua escrita els subratllats i la lletra en negreta són funcions fàtiques per facilitar la lectura.
Función identificativa:Expressa l´identitat del parlant,qui és i on pertany,parlants d´un dialecto que s´identifiquen per la fonètica,el lexic o particules gramaticals,grups marginals o profesionals que tenen argot(Barça!Barça!Barça!)
Funció referencial:llenguatge com a vehicle de transmissió d´informació,podem intercambiar idees o opinions,informar d´un fet o les característiques d´alguna persona,anunci a un diari,la finalitat es transmetre una informació objectiva,s´utilitzen textos científics,tècnics,informes,periodismo informatiu(Avui està plovent a bots i barrals).
Tipus de textos:Narratiu(acció o procés que modifica un estat o situació inicial.Plantejament,nus i resolució).Descriptiu(acció sense pretendre informar de la progressió cap al final)Explicatiu(No només informar,sinó fer compendre,conèixer el perquè)Argumentatiu(argument i conclusió,que és la tesi que s´ha de demostrar).
Connectors:introduir tema nou:amb respecte a,sobre que,en relació a,ejemplificar o detallar:per exemple,Aixa,posem per cas,amb mostre,Aclarar y continuar:en altres paraules,millor dit,com estabam dient,breument,Resumir y concluir:en poques paraules,per finalitzar,en resum,en conclusió,Ordenar en el espai:fins aquí,en el punt anterior,Ordenar en el temps:llavors,despres,Señalar l´ordre d´una exposició:en primer lloc,per una part,per ultim,Oposició o contraste:pero,no obstant,de totes maneres,Causa-efecte:doncs,perque,en consecuencia,per lo tant,en efecte,Exclusió o excepció:fora de,en consecuencia,contrariament.

Entradas relacionadas: