Funcions del llenguatge exemples

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,62 KB

 

El procés comunicatiu és el procés en el queal un emissor transmet un missatge a un receptor per mitja de un codi compartit. Aquest missatge es vehicula a través d'un canal o suport físic i el més habitual es que shi remeta a una realitat llinguistíca, el referent.

  • La intenció comunicativa: perquè hi haja comunicació,cal no sols entendre què diu lemissor sinó interpretar adequadament que vol dir.Exp te hora?
  • Sorrols o interferéncies:El medi físic de trasmisió pot experimentar alteracions. Això fa referencia, en la comunicació oral, als sons,distància escessiva entre el parlants,dificultats de fonació o daudició .
  • El referent estrallingüistic: emissor y receptor han de compartir un coneixement sobre allò de què parlen, el referent.
  • Forma del missatge: L´emissor adecua la forma del missatge per tal de facilitar-ne la interpretació i assolir lobjectiu comunicatiu. El receptor ha de ser capaç de reconéixer les claus de cada tipues de text.
Funcions del llenguatge: són les diverses finalitat amb que lusa lemissor.
  • Funció expressiva o emotiva: expressa emocions,sentiments,desitjos i opiniós de lemisor
  • Funció referencial, informativa o representativa: Trasmissió dinformació objectiva sobre el referent. Fa us de frases enunciatives, verbs en tercera persona i mode indicatiu.
  • Funció conativa: Toc datenció al receptor amb la intenció dinfluir perquè actue de la manera que indica el parlant,segona persona y verbs en imperatiu.
  • Funció poética: Atorgament de qualitat  artística al missatge. Habitual ne publicitat.
  • Fumció fática: Emissió de missatges per a establir,prolongar,extendre la comunicació.
  • Funció metallinguística: qual el llenguatge es el tema del missatge.
 Nivells de la llengua:
Fònic:  En forma part del nivell fonològic i el fonétic. Els fonemes són les unitats mínimes de so que té una llengua  que no tenen sentit però que fan que canvie el significat. Són unitats distintes.
Morfológic: Inclueixen els monemes, les unitats significatives mínimes, que se subdivideixen en lexemes i en morfemes.
Lexicosemàntic: Hi participen els semes i lexemes i és el nivell de significat  de les paraules i dels morfemes derivatius que alteren el significat de
 les paraules.
Sintagmàtic: Shi tracta del eslements que constitueixen els sintagmes
Oracional oraci'o com a espai de relació de sintagmes entre si.
Textual El text constitueix la unitat lingüística superior

Entradas relacionadas: