Funcions del llenguatge exemples

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,62 KB

 
12.- Què és la pragmàtica? PRAGMÀTICA: és el propi ús del llenguatge en el procés de comunicació. El nen amb nivell reduït sintàctic o semàntica utilitza cert nombre de funcions pragmàtiques. La pragmàtica del llenguatge és l'estudi de la relació que estableix el llenguatge i el seu usuari. La conversa és un dels exemples de les manifestacions més clares de l'aspecte pragmàtic del llenguatge. 13.- Explica els programes d’intervenció en cas de bilingüisme.-Programes de transició: Es pretén que els nens passin de la llengua materna minoritària a la llengua majoritària de la societat en la que es troben.-Programes de manteniment: Es fomenta l’ús de la llengua minoritària de la comunitat a la que pertany el nen i es promou que en els nens no només el bilingüisme, sinó el bicultaralisme. No oblidem que la llengua es el reflex d’una cultura i d’una societat.-Programes d’enriquiment: El seu objectiu es promocionar una segona llengua estrangeria. L’aprenentatge resulta molt més efectiu si es realitza basat en activitats pràctiques .14.- Quins són els aspectes interns de la persona que influeixen en el llenguatge? Els elements cognitius i biològics com la memòria, la imitació, l’atenció, la percepció, l’oïda, la vista, el cervell, i el sistema fonoarticulatori. 15.- Què factors són determinants en l’adquisició del llenguatge?Els factors que influeixen en l’adquisició del llenguatge són els aspectes interns (biològics i cognitius) i els aspectes externs que es rebin. 16.- A més del llenguatge , de quantes maneres més pot arribar a comunicar-se una persona?Mitjançant gestos amb les mans, expressió facial, diferents tons de veu, la mirada...17.- Creus que és important contemplar a l’aula un moment per a que els nens puguin parlar lliurement de les seves experiències ? Perquè? Sí. És important contemplar dintre de l’horari un moment en el que el nen es pugui expressar i comunicar lliurement amb els altres. D’aquesta manera es fomenta la comunicació i es genera un ambient ric i estimulant per a que els nens puguin desenvolupar la relació social.


18.-En la comunicació és imprescindible que existeixin al menys dues parts:un emissor y un receptor 19.- Un factor biològic que intervé en el procés comunicatiu es:La vista 20.- Quin lingüista inclou la funció apel·lativa dintre de la seva classificació de les funcions del llenguatge? Jakobson 21.- Segons Bühler el llenguatge te dues funcions diferents: Comunicativa i representativa 22.- Segons Jakobson, l’expressió “mmm....M’encanta aquest pastís” correspon a la funció del llenguatge: Expressiva o emotiva 23.- En la funció metalingüística del missatge: El codi és el protagonista.24.- La teoria de Skinner s’emmarca dins la corrent:Conductista. 25.- Explica de quina forma l’aspecte afectiu pot marcar l’aprenentatge del llenguatge. D’una forma clara. La influència afectiva és molt important en tots els aprenentatges, també en el del llenguatge, i repercuteix directament en el desenvolupament integral de la persona. Si el nen no està satisfet afectivament pot experimentar un bloqueig que repercutirà en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge. 26.- Explica quin és el moment en el que es pot parlar realment de comunicació i no només d’expressió. Es parla d’expressió quan apareix el factor de voluntarietat, quan es diu o s’expressa una cosa de manera intencionada. 27.- Quan en el mateix territori conviuen dues llengües amb estatus social diferent ( una d’elles és considerada inferior a l’altre) fem referència a:Diglòssia28.- Què element o elements de la comunicació comparteixen emissor i receptor, utilitzant i compartint els mateixos signes i regles per a elaborar o rebre missatges?El codi 29.- Com educador/a creus convenient aconsellar als pares d’un nen menor de sis anys que el portin a un logopeda? Sí. És important que li explori un especialista i valori quan ha de començar la reeducació.30.- Creus que un nen bilingüe pot tenir problemes de llenguatge? El bilingüisme no comporta problemes pel desenvolupament del llenguatge. Quan més petit és el nen menys dificultats tindrà per a l’adquisició paral·lela de dos idiomes. L’únic que pot ocórrer és que en algun moment barregi els dos idiomes, però a mida que els va interioritzant aquest problema anirà desapareixerà.

Entradas relacionadas: