Funcions del llenguatge exemples

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,24 KB

 
Textos publicitaris
publicitat: tecnica utilitzada pels mitjans de
comunicació per pesuadir els receptors
p.Comercial: dona a coneixer productes per
induir al public que els compri
p.Institucional:promou valors i conductes
de la societat

L'anunci és l'objecte de la publlicitat que pot
ser grafic, sonor, audiovisual.

elements:
-emisor(entitat publica o privada)
-canal(mitja de comunicació)
-receptor(majoria de pobl)
-missatge(info)
-codi/context

funcions del llenguatge:
-referencial: info/característiques
-fàtica: cridar l'atenció per seguir anunci
-estètica: ús del llenguatge
-conativa: incitar al receptor a comprar

parts: títol,imatge,text,logotip,eslogan

Entradas relacionadas: