Gènere didacticoassagístic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,75 KB

 

Literatura_Art d'escriure i de llegir, coneixement de tot el que ha estat escrit.

Gènere literari_Nom donat a cadascuna de les manifestacions formals de les obres literàries segons una classificació que té en compte l'estructura i el contingut.

Poesia_L'art d'expressar uns continguts literaris mitjançant paraules disposades segons unes lleis mètriques determinades.Altres incorporen elements plàstics i visuals en l'expressió poètica:caligrama, poesia visual i el poema objecte.

Sinalefa_uneix una sola silaba dues vocals en contacte,pertanyents a mots diferents.(Ex:somriu_encar)

Elisió_supressió d'una de les dues vocals en contacte , quan totes dues són iguals o una es vocal neutra. (Ex:sense_esma)

Hiat_consisteix en la pronunciació en sílabes diferents de les dues vocals en contacte (Ex: o_era)

Vers_successió de paraules que ocupen una sola ratlla i són determinades pel nombre de silaves , la rima i el ritme.

Caligrama_ composició poètica que , mitjançant la tipologia i l'escriptura, dibuixa una forma relacionada amb el contingut tematic del poema.Prové del avantguardista i també s'utilitzava en el Barroc.

Poema visual_forma poetica avantguardista . Prioritza la comunicació i el poder d'atracció de l'obra i es caracteritza per la substitució dels elements tradicionals del poema per elements visuals.

Comentari de text:

introducció i contextualització ( títol,autor , l'epoca i moviment literari , concretar la forma d'expressió del text(poesia,narrativa i teatre))

Concreció del tema del text (dividir el text em els diferents apartats en que s'estructura i especificar el que planteja , sintetitzar en una frase el que l'autor pretén transmetre a travé d l'obra)

Localització i interpretació dels recursos més destacatats (seleccionar vocabulari , canvis de lletra , etc.. , figures retoriques , tipus d'estructura i tipus de narrador , analitzar el discurs)

Conclusió(síntesi dels trets més importants del text comentat)

Entradas relacionadas: