Generes administratius

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,91 KB

 

Textos legislatius:Emanen de les institucions públiques, competencies per dictar normes de convivencia dels ciutadans. 

Generes txtos legislatiuLlei:Dictada pels organs que ostenen el poder legislatiu Decret:Dictada govern estat Ordre:Dictada ministeri Ordenança:Dictada per institucion locals Reglament:Dictada per un organisme. 
Estructura textos legislatius: Referencia i títol, Justificació, Cos, Disposicions finals, Sancíó. 
Característiques: Exposició objectiva ordenada i clara; Estructura jerarquitzada; Presentació esquematitzada; Registre Formal i ús formules jurídiques; Abundancia temes específics de l'àmbit del dret; To impersonal. 
Generes Judicials:Demanda:Dirigit a un jutge o un tribulan Querella o denúncia:Acusació davant un jutge Requeriment: Document amb que una autoritat exigeix Diligència:Document en que es fan constar ingormacions Sentencia: Resolució final Apel·lació o recurs:Demanar revocació 
Generes administratius: Instancia:Solicita alguna cosa Carta:Demanar informació Recurs:Demana anul·lació o modif Sancíó adminis Certificat: Consta de manera oficial algo d'una entitat Acta:Document es fa constar els temes tractats reuníó Citació:Document cita a algun lloc Convocatoria: Document en que es fa constar el lloc Invitació: Document d'invitació Currículum: Conte dades personals Contracte:Document acords entre entitat i persona Autorització:Algú autoritza una altre Escriptura notarial:Document notari.
Estil:Manera singular que te cadascú d'expressar un missatge (oral o escrit)
Factors condicionants:genere discursiu o literari; preferencias del autor
 Indicadors d'estil: Amplitud de l'oració; categories lexiques predominants( Estil nominal o estil verbal) ; punt de vista(Estil proxim o distant) ; retòrica( La interrogació retòrica; La comparació; La metàfora i l'al·legoria; La metonímia; La prosopopeia o personoficiació)  

Entradas relacionadas: