Generes literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,9 KB

 

Edat Mitjana: V= caiguda del Imperi ROMà. XII= primers textos religiosos, jurídics i històrics. XII/XIV= 4 grans cròniques.
Edat Moderna: XVI= Renaixement. XVII= Barroc XVIII= il·lustració o neoclassicisme. XIX= renaixença ( a Catalunya, ja que al mateix moment, a Espanya i Europa hi havia el romanticisme).

Oració composta:
-coordinades copulatives: expressen suma. Canto i/ni ballo.
-Coordinada disjuntiva: plantegen una alternativa. Canto o/o bé ballo
-Coordinada adversativa: expressa el contrast. Canto però ballo
-Coordinada distributiva: presenten accions alternatives. I canta i balla i sopa.
-Coordinades il·latives: dons, així dons, així, per tant, en conseqüència.
-Coordinades explicatives: això és, és a dir, o sigui, o sia.
*dons= valor consecutiu. Sha trencat la cama dons shaurà de quedar.
Perquè/Ja que= causal. Es queda a casa perquè sha trencat la cama.

IMPERSONALS:
-enunciatives
-interrogatives: generals, parcials, directes, indirectes
-exclamatives
-exhortatives: imperatives
-optatives: expressen un desig
-dubitatives: potser sha perdut
-possibilitat
-compostes: coordinades (copulatives, adversatives, disjuntives, distributives, causa/conseqüència). Juxtaposades. Subordinades (substantives, adjectives, adverbials.)

Conceptes de sociolingüística:
-diglòssia: conflicte que succeeix quan simposa una llengua a una altre
-Conflicte lingüístic: 2 llengües o més que estan en contacte en un mateix territori però no tenen els mateixos privilegis al parlar-los.
-bilingüisme: en una comunitat es poden parlar i acceptar dues llengües.
-monolingüisme: persona o societat que només utilitza una llengua
-plurilingüisme: persona o societat que utilitza més duna llengua regularment.


Generes literaris:    Que és la literatura? Abans del s.XVIII era saber llegir i escriure, a mitjans del s.XVIII es va començar a designar narració, poesia o drama, el que es coneix com a generes literaris.

Que són els gèneres literaris? És cadascuna de les modalitats en les que podem dividir les obres literàries segons forma o tema.

La Lírica: Està escrit en vers, és quan pensem en poesia lírica, i també en prosa, que sanomena prosa poètica. És el gènere literari en el que el poeta expressa el seus sentiments. La narra el jo poètic, sexpressa la subjectivitat de lautor.

El teatre: sescriu en vers o en prosa, no hi ha narrador ja que es representat. Te lorigen a greca. Constava dun actor i un cor, més endavant es va introduir un segon actor, i més endavant un tercer. Les dones no actuaven i els actor havien de saber cantar, entonar i recitar. Les obres estaven estructurades en actes, i aquets en escenes i quadres. Els 3 grans gèneres teatrals:
-La tragèdia: personatges am lloc rellevant en la societat , sotmesos a un destí fatal. La finalitat es provocar en lespectador un alliberament dels sentiments (catarsis).
-La comèdia: imita la vida quotidiana, són personatges identificables, de classe popular. Té un caràcter còmic, amb una finalitat lúdica.
-El drama:Gènere mixt entre tragèdia i comèdia. Éssers normals, quotidians, i presenten un conflicte greu.
Subgèneres literaris del drama:
Melodrama: Personatges bons i dolents, acompanyat amb musica.
Tragicomèdia: final tràgic, personatges populars.
Teatre amb música: Obres en els que els personatges canten: Òpera (tots els diàlegs del actor són cantats), Opereta, Sarsuela i revista(només una part del diàleg cantada).
Altres gèneres teatrals:  - L'entremès: obres curtes amb vers o prosa, es representaven als descansos de les obres teatrals.
-La farsa: Composició breu de caràcter còmic.
-El sainet: Personatges i costums de tipus popular. Es representen al final de les obres teatrals.

Lírica: presenta la realitat des de el subjectivisme de lautor. Creades per ser cantades davant un auditori culte.
Divisió de la lírica:
Culta- Composicions dautor conegut:
-Himne: expressa sentiments col·lectius, to seriós.
-Oda: tracta de temes religiosos, té un to més personal.


Entradas relacionadas: