Gestió de recursos

Clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,94 KB

 

Prescriptor: influencia en les decisions que prenen els Altres. Benchmarking: busca aliances Entre competidors(objectiu final) i anar cap al ‘guanyar, guanyar’. Ex: fira la Pineda s’ajunten tots els hotels per promocionar-se,Freelance: comercials que treballen a/per l’hotel però no estan Contractats a la plantilla Know-how: Saber fer, tenir experiència en alguna cosa MASTER: conte d’esdeveniments .Fullcredit: Tot inclos OTA’S: agència de viatges Online Ordre de servei: eina/document Intern que serveix per comunicar el tipus d’esd a cada depert Memorandum: comunicar qualsevol cosa a L’hotel. Networking: col·laborar amb Diferents àmbits i tenir beneficis empresarials comuns. Partners: persona o entitat que et reperesenta. Ex: estrella damm Es un partner (aliat) i aquest partner mima els teus clients. MICE= Reunons, Incentius, Convencions, Exposicions Implant: agencia de Viatges que està dins d’aquesta empresa o institució i treballen exclusivament Per ella. Compte comercial = clients D’empresa Paga-senyal: per reservar Event (no es pot canviar).

FULLA DE Petició; Qui pren nota de La petició?Data(petició)Nom comercial:Lloc/Procedencia (Recepció, Mail, Fira...)Tipus d’esdevNom ClientTelef/correu elecDataN PAX (Adults,Nens)Allotjament: Si/nonum habServeis Sol·licitatsMaterial lliurat (lo que li donem , info etc)Pressupost: si/noObservacions.Info de + a la fulla petició:-presencial recepció, telf hotl, correu del comercial, Assitencia fires, actuacions comercials(ttoo o visites comercials), pels propis Treb, boca-orella (per antics clients).Gest. Del dept comercial d’esdev:La gestió ha d’estar estructurada i Organitzada per aconseguir una màxima efectivitat. (per plantilla hotel o per Representants idepen=freelance) :Desenv Els proced operatius standrard per als venadors i per tot el personal d’esdev.Reunions De vendes fixades per discutir objectius i probelmes.Manteniment Dels registres i arxius precisos, per assegurar la presa de decisions mes Adequades.Avaluació del progrés. Reunions de vendes: les reunions més habituals son la set,mensual, Semestral i anual. Més important les setmanals. En aquestes reunions pretén Motivar i involucrar a tots els que tinguin a veure amb la gestió d’esdev. Normalment inclou període d’intercanvi d’idees, discussió oberta.. Etc. Les Reunions set s’analitza el que ha passat la setmana anter i s’avalua el que Passara la següent.El comercial s’ha d’organitzar El temps per vendre i atendre aquests comptes. Tenen contacte, abans del esdev, Durant i després. Quan ens comuniquem Amb el conte/client sempre ens hem d’apuntar les coses que s’han parlat i s’han Proposat per enviar-li el client per correu i perquè hi hagi constància. Fitxa mestra: recapitulació de les Tasques dutes a terme a aquest client. Arxiu De seguiment de compte: tenir impresos tots els e-mailsUn seguiment setmanal als comercials es el desitjable per part del Responsable de la seva gestió. En aquest seguiment s’ha de revisar: si hi Ha comunicació entre equip comercial i la resta de dpt, delegar de forma Correcta l’autoritat, realitzar tasques previstes,gestió adequada del seguim de Vendes, correspondencia, trucades etc. Tasques realitzades pel personal admin.Imprès De ordre de servei i Impres de Cancelacio: document que omple esdev quan un esdev bloquejat no es duu a Terme.CLIPPING: buscar tots els mitjans (xarxes socials) on surten Els nostres esdev. És una eina de comercialització per convèncer al client.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Gestió de recursos