Guió tècnic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,25 KB

 

GUIÓ LITERARI: eina De treball sobre la qual es basa la construcció d’una obra audiovisual sobre Paper.

PASSOS PER ELABORAR UN GUIÓ:


idea: motiu que Impulsa el guionista a escriure el guió.

Storyline: primera Fase escriptura guio. Conte presentació, desenvolupament, solució conflicte.

Memòria: presentació Projecte. Es justifiquen les decisions preses per construir i desenvolupar la idea i el que pretenem explicar amb el nostre guio.

Sinopsis: narració literària Que ha de reflectir i materialitzar el ritme de la historia. Ha de donar Resposta a aquestes preguntes: qui es el protagonista?, que vol o busca?, quins Problemes troba en la seva recerca?, com acaba la historia?

Tractament del contingut, com tractem el tema i diferents elements del guio. Personatges, caracterització, Com parlen, es mouen, pensen, como son els diàlegs, veu en off, etc.. Respon a Les preguntes com es? Com tractaré els elements?

Tractament imatge(tècnic): s’escriu de forma visual que tindrà l’obra, estil de gravació i muntatge. Llum, Enquadraments, moviments de càmera, so , banda sonora, etc.

ESCALETA: esquema Estructural d’un guió d’una pel·lícula, que consta d’inici de cada escena i d’una Síntesi d’aquesta. S’escriu: numero escaleta+si es desenvolupa en interior o exterior+localització+moment del dia. Exemple: 1)INT menjador. Dia


GUIÓ TÈCNIC: es el guió Literari traduït a imatge i so,  definit En tipus de plànols, angles càmera, moviment, tipus il·luminació, so, etc.

GUIÓ IL·LUSTRAT: Transforma el guió tècnic en esquemes i dibuixos que inclouen els moviments de càmera I les accions dels personatges  Hi han 4 Tipus:

*El guió il·lustrat narratiu: se centra en la idea final del muntatge, el ritme global i els efectes Desenvolupats per a la història que s'explicarà.

*El guió il·lustrat seqüencial: Permet una gestió detallada del pla i de L'animació. El nombre de vinyetes és variable en funció de les necessitats, i També la seva mida. Pot ser irregular, com en el còmic.

*El guió il·lustrat multimèdia: constitueix una presentació en forma Esquemàtica d'una seqüència de dibuixos, que són les pantalles de la Interacció. S'hi representa la idea que es pretén plasmar en l'aplicació. Està format pel graf general(diagrama De fluxos de l'aplicació en què s'esquematitza la totalitat de l'estructura de L'aplicació interactiva. Ofereix una visió global (de l'estructura del Contingut i del sistema de navegació).

) i el graf exhaustiu(Un comentari descriptiu i detallat que acompanya Cada escena o pantalla en concret).

Entradas relacionadas: