Habilitats socials

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,85 KB

 

HHSS: conjunt de conductes,gestos que expressen sentiments, emocions, actituds, desigs, opinions, etc. d’una manera adequada ( es a dir, respectant als altres) Això es tradueix en posseir: empatia, assertivitat i habilitats de diàleg. Dir que generalment, les HHSS, eviten i resolen possibles malentesos i problemes i ajuden a mantenir amb els altres una millor: relació, comunicació...   Objectius d treballar les HHSS(2): Conèixer el repertori d’HHSS, i Aprendre a seleccionar les habilitats en funció dels requisits específics de cada situació, portant-les a la pràctica.                   COMPONENTS D les HHSS (3):1)components conductuals:a)la conducta (manera particular q té cadascú de comportar-se, actuar, o donar una resposta en un moment determinat tenint en compte els factors interns (personalitat, intel·ligència i creences) i factors externs o ambientals (moment en el qual es troba la persona; els individus amb qui està; i les circumstàncies) b)Assertivitat(conducta assertiva és la + hàbil socialment pq suposa l’expressió oberta dels sentiments, desitjos i drets però sense atacar a ningú. Expressa el respecte cap a un mateix i cap als altres. Però, dir q ser assertiu no significa l’absència de conflicte amb altres persones, sinó el saber gestionar els problemes quan sorgeixen) c)La comunicació (pq hi hagi hi ha elements q no poden fallar: Emissor, receptor, missatge, codi i canal. En comunicació hi ha d’haver un receptor q t’entengui i un “fitbac” de respondre o dir “vale té entés” i en l’expressió no cal receptor. / 2)components emocionals (3):1-EMOCIONS(impuls involuntari originat com a resposta als estímuls de l’ambient q indueix sentiment i, desencadena conductes de reacció automàtica i, que pot variar al llarg del dia)2-ESTÍMULS(2: Externs: els trobem a l’ambient o exterior, i es reacciona amb ira, alegria,por...; i Interns: es produeixen en àmbit cognitiu, a la ment, quan imaginem alguna situació agradable o desagradable)3-INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (capacitat d reconèixer els sentiments propis i els dels altres, de motivar-nos i de saber utilitzar bé les emocions tant en nosaltres com en els altres) / 3)La personalitat: producte de l’herència i del medi ambient. No hi ha 2 persones amb el mateix codi genètic. Aspectes importants de la personalitat(2): L’autoconcepte (percepció, opinió, q te un de si mateix) i L’autoestima (valoració q donem al propi autoconcepte).             DÈFICIT D’HHSS: comportaments q denoten aquesta situació: tenir dificultats per iniciar o mantenir una conversa, no saber q dir, sentir-se cohibides... Dèficit d’HHSS té repercussió en tots els àmbits de la vida (no només en la comunicació)/ CAUSES del dèficit (hi ha 2 components): C.Genètics (innats) i C.culturals (procés educatiu i de socialització, però bon ambient no garanteix bones HHSS). * És important determinar si el dèficit d’HHSS és degut a una falta d’aprenentatge o bé una incapacitat d’aplicar-les. Per tant, s’haurà de buscar estratègies d’intervenció./ Factors q condicionen la seva execució o no (3):1-Conductuals (falta d’habilitats comunicatives, comportament agressiu, timidesa..), 2-Emotius (baixa autoestima, por d fer ridícul.., i 3-Cognitius (pensaments distorsionats, falta d coneixement)/ Manifestacions del dèficit la dificultat per interrelacionar-se es degut a la manifestació de diferents conductes (7): 1-Timidesa; 2-Bloqueig; 3-Sobre adaptació; 4-Agressivitat; 5-Ansietat social; 6-Fòbia social; 7-Aïlament. NF2: Com podem millorar les nostres HHSS              LA COMUNICACIÓ: en general l’impacta q produeix un missatge depèn: 55% llenguatge corporal, 35% llenguatge vocal (volum, to, ritme..) i 10% llenguatge verbal. Per tant, és + important la manera com es diu, q no pas el q es diu! A)Comunicació verbal: en cada una d’aquestes “etapes” es va degradant la comunicació (es va perdent informació: el q es vol dir- el q realment diu – el q sent receptor – el q escolta – el q entén – el q interpreta)./ BARRERES principals d la comunicació verbal (5): 1-Semàntiques (és el desconeixement del significat d la paraula), 2-psicològiques (cada persona és única amb els seus components cognitius i emocionals propis. Aquí parlem de barreres com: bergonya, por o temor a figures d’autoritat, inseguretat. Aquest tipus d barreres són les + difícils de superar), 3-Fisiològiques (problemes derivats de la percepció com: sentir, entendre o expressar-se de manera incorrecta amb dificultats), 4-Físiques (parlem de soroll, interferències en l’ambient com: calor, fred. Humitat..), 5-Socioculturals (la religió,dif. ètniques, nivell econòmic, estatus social, etc)./ B) comunicació no verbal: els principals sistemes de comunicació no verbal són (3): 1)PARALLENGUATGE (com es diu quelcom)Es la comunicació no verbal q prové de les habilitats vocals humanes, i s’anomena així pq està estretament relacionat amb el llenguatge verbal. Aquí lo important no es el q es diu, sinó el com es diu (el to o volum de veu, la entonació, el ritme (velocitat), fluïdesa i la claredat), 2)KINÈSICA (llenguatge corporal): paraula ve del greg i significa moviment. Es aquella q estudia la expressió dels missatges corporals no verbals, ja q nosaltres tmb expressem amb el cos (la postura corporal, els gestos, l’expressió facial, la mirada i el somriure), i3)PROXÈMICA(ús i percepció de l’espai social i personal): Terme q s’utilitza per descriure les distàncies mesurables entre les persones mentre aquestes interactuen entre si. Hi ha dif espais o zones interactives d’acord amb la proxèmica: pública(carrer, conferència), social (treball equip), personal (festes), íntima (familiars i amics), i privada íntima (contacte físic).                    EMPATIA (actitud o capacitat per posar-se al lloc d’una altra persona per veure el món com l’altra l’està veient. La persona empatica l’hi serà + fàcil escoltar activament, i per tant emetrà una gran riquesa comunicativa)            IESCOLTA ACTIVA (habilitat d’escoltar no només a la persona q parla sinó tmb els seus sentiments, idees o pensaments q acompanyen el q està dient. Escoltar activament comporta una sèrie d’avantatges. En 1er lloc és una manera d’afirmar l’altra persona, de donar-li importància, seguretat i autoestima. En 2on lloc ens permet conèixer millor l’altre. Per últim escoltar és necessari per establir i enfortir qualsevol relació). / Per millorar nostra capacitat d’escoltar podem tenir en compte els següents aspectes (7): 1-Acceptar la realitat i el punt de vista de l’altre, 2-Eliminar els prejudicis, 3-Escolta també amb el cos, 4-Anima l’altre a parlar, 5-Fes preguntes obertes, 6-Evita actituds o conductes de fugida, de desinterès, i 7-Quan escoltis no pensis en altres coses./ Barreres de l’escolta activa (11): Comparar, Llegir el pensament (fer suposicions), Assajar, Filtrar, Jutjar, Somiar, Identificar-se, Aconsellar, Discutir, Tenir sempre la raó, i Canviar de conversa.           ASSERTIVITAT:Assertivitat Bàsica implica expressar i defensar els propis pensaments i sentiments clarament, amb l’objectiu definit, esforçant-nos per ser entesos i mostrant respecte pel nostre interlocutor. / L’estil de comunicació és la manera q té cada persona de relacionar-se amb els altres. Hi ha 3 estils: inhibit=passiu, agressiu i assertiu./ Tècniques per millorar l’assertivitat(5): 1-Missatges jo (missatges en 1a persona q fan sentir a l’altre com vivim una situació determinada: jo sento.. quan... pq...i necessitaria/voldria..), 2-Disc ratllat (repetir el q volem amb calma i seguretat), 3-Banc de boira ( per evitar entrar en joc de provocacions podem escoltar atentament i admetre l’opinió i les apreciacions de l’altre encara q no les compartim), 4-Interrogació negativa (pregunta q retorna la conversa cap a l’altra persona sense criticar-la ni posar-se a la defensiva), 5)Tècnica d’ignorar( rebotar un atac i retornar-lo a la persona q ens l’ha transmès interessant-nos per ser estat ex: quan et calmis en parlem)            INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL(les habilitats q la componen són 5):Autoconsciència (ser capaç de conèixer les emocions pròpies i els defectes q produeixen en cadascú), Autocontrol (consisteix en la capacitat per manejar les emocions i els impulsos propis. Per gestionar el control d’un mateix), Automotivació (ser capaços d’usar les emocions pròpies per a motivar-se a si mateix), Empatia (consisteix a reconèixer i comprendre les emocions de les altres persones i a ser sensibles amb elles) i Assertivitat (conducta q permet q 1persona actuï basant-se en els seus interessos o les seves necessitats, expressat còmodament sentiments honestos, defensar-se sense ansietat inadequada o bé exercir els seus propis drets sense negar els dels demés.              AUTOESTIMA:L’hàbit de desenv. L’autoestima (desenv. L’autoestima s’ha de convertir en un hàbit q cal adquirir i practicar dia dia fins a consolidar-lo. Algunes pautes x adquirir aquests hàbits són: 1.Centrar-nos en les coses positives q ens passen a la vida.- 2.Aprendre a apreciar el q tenim en comptes del q no tenim. – 3.En lloc d culpabilitzar-nos pel q passa, hem de procurar identificar les nostres febleses i corregir-les. – 4.Envoltar-nos de persones q ens estimin i ens donin suport. – 5.Hem d’aprendre quins són els nostres punts forts per enfortir-nos + encara. – 6.Creure en les nostres pròpies possibilitats i desafiar les nostres autolimitacions. – 7.És important marcar-nos uns objectius propis. Hem de procurar assolir-los progressivament sense comparar-nos amb ningú.

Entradas relacionadas: