Hgn

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,45 KB

 
conta.atmosferica:es l'emisio de gasos q alteren la composicio natural de l'atmosfera.el focus es l'activitat urbana i l'activitat industrial.els efectes son mal ,pluja acida,efecte hinvernacle,destruccio de la capa d'ozo.Sobre esxplo. de les aigues:es deu a l'augment del consum per a usos agraris,urbans i industrials.davant aquest problema es fonamenta l'estalvi d'aigua,la millora de regadius i la reutilitzaciod'aigua depuradaper el reg.respecte a rius i aquifers delimiten les zones sobreexplotades.contaminacio de les aigues:causes de la contaminacio de les aigues son l'evacuasio de deixalles en un volum excessiu q impedeixin l'oxigenacio i la repurificacio natural.q provenen de l'activitat agraria i ramadera,l'industria,el transport del petroli,els nuclis de poblacio. les consequencies son la perduda de la qualitat de l'aigua.Danysn,alteracio i destruccio de la vegeta:es deuen a causes naturals i humanes .ocasiones la defoliacio i decoloracio dels arbres.la deforestacio incideix sobre grans territoris d'espanya .les causes i consequencies don els incendis i les tales.les consequencies son l'incremenr de l'erosiodel sol i de les emisions de CO2,i la perdua de biodiversitat i economic del paisatge.Contaminacio,erosio i desertificacio:prove d'abocaments industrials i urbans, i a l'us abusiu de fertilitzants quimics i plaguicides en l'agricultura.com a consequencia,el sol adquereix,caracteritiques toxiques i perjudica la produccio agraria i devalua el terreny.

Entradas relacionadas: