Ingressos públics

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,63 KB

·Plans d’ocupació i formacióà Tenen com a objectiu contractar i formar treballadors durant breus períodes de temps perquè desprès es puguin incorporar al mon laboral. ·Programes de transferènciesà És un programa on és determinen les assegurances d’atur, les pensions, les subvencions a empreses, etc.. Que te com a objectiu oferir un nivell de vida mínim i motiva a les empreses a contractar gent desocupada amb unes característiques determinades. Ex: Majors de 45 anys. ·Modificació del tipus impositiuà Consisteix en augmentar o disminuir el percentatge d’impostos, (si davallen els impostos la gent te mes duros per gastar). //Les polítiques discrecionals tenen com a inconvenient que tarden un cert temps en donar resultats i a més no sempre són encertats.***-Estabilitzadors automàtics: Són qualsevol fet del sistema econòmic, que tendeix a reduir de forma mecànica la força de les recessions o extensions de la demanda agregada, sense que hi sigui necessari aplicar cap mesura discrepcional de política econòmica. ·Els impostosà Els impostos progressius augmenten regularment amb la renda. Fan que quan la gent guanya menys duros pagui menys percentatge d’impostos, i que quant guanyi molts de duros pagui molt mes percentatge d’impostos. Això fa que en època de crisis la gent mantengui un nivell de renda mes alt de l’esperat i que en època d’expansió la gent tengui un nivell de renda més baix de l’esperat.

·Transferènciesà Són els subsidis d’atur. En època de crisis hi ha mes transferències, de forma que la gent aturada segueix tangent uns ingressos i en època d’expansió desapareixen aquestes transferències. //11.4 Pressupost general de l’estat//Els instruments de la política fiscal es materialitzen en el pressupost general de l’estat. Que és la relació detallada dels plans d’ingressos i despeses previstes que pensa obtenir l’estat en un període de 1 any. A)Ingressosà Són els diners que recapta l’estat. 1)-Ingressos financers: Són derivats dels crèdits que concedeix l’estat. 2)-Ingressos no financers: 2 tipus: 2.1)·Fiscals: 2.1.1-Impostos directes: Són aquells que ha de pagar la gent per les rendes generades o per el patrimoni que te. Ex: (Imp sobre patrimoni, Imp de societat...) 2.1.2-Impostos indirectes: Són els que s’apliquen al consum de bens i serveis. Ex IVA. 2.1.3-Taxes: Són quantitats que han de pagar la gent a canvi d’un servei que li ofereix una entitat publica. Ex: taxes de incineració, recollida de fems, etc...2.2)·No Fiscals: 2.2.1-Transfarencies corrents: Són els ingressos que rep l’estat d’altres institucions. Ex: Loteries 2.2.2-Ingressos patrimonials: Són les rendes que generen els bens de l’estat. Ex: Beneficis d’empreses publiques.2.2.3-Ingressos de venta d’actius: Són els ingressos de caràcters extraordinaris generats per la venta de bens patrimonials. Ex: Venda d’empreses publiques o edificis públics. 2.2.4-Transfàrencies de Capital: Són els ingressos que provenen de l’Uníó Europea. Ex: Fons estructural.B)Despesesà Són els diners que gasta l’estat. 1)Despeses financeres: Són els interessos que paga l’estat, per l’utilització de préstecs i deute publica. 2)Despeses no financeres: 2.1)·Despeses corrents: Són el consum de bens i serveis, utilitzat en la prestació de serveis públics i la remuneració de funcionaris. Ex: Llum, telefono...

2.2)·Despeses d’invasió (Infraestructures): Són les que és desitgen a mantenir i ampliar la capacitat productiva d’un país. Ex: Aeroports.2.3)·Altres despeses: -Subvencions empresesà Ajudes. -Transferènciesà Beques, Subsidis d’atur (paro), ajudes familiars. 11.5 Conseqüències de la política fiscal//***-Efecte Crowding Out (efecte desplaçament)à És la reducció de l’inversió privada degut a l’augment de la despesa publica. Ex: Si l’estat fa escoles i hospitals públics les empreses privades deixen de fer col·legis privats i clíniques.***-Dèficit públicà Quant les despeses publiques son mes gras que els ingressos públics. Pot esser de 2 tipus:·Dèficit cíclicà Es aquell que apareix quant l’economia es troba en la fase de recessió i es reduït perquè disminueixen les recaptacions d’impostos i augmenten els subsidis d’atur. Aquest dèficit desapareix quant torna a créixer l’activitat econòmica. ·Dèficit estructuralà Es aquell que persisteix fins i tot quant l’economia esta en fase d’expansió, ve provocat perquè l’estat sistemàticament gasta mes del que ingressa. ////Finançament del dèficit Quant es produeix dèficit públic l’estat necessita aconseguir diners i te 3 opcions://-Puja impostos (mesura impopular)à Que pots pics se puja.//-Emissió de diners à Provocar inflexió i no arreglar problemes.//-Emissió de deute publica (préstecs)à Son documents que emet l’estat i que ven als ciutadans o empreses amb el compromís de recomprar-los en el futur i pagar uns interessos, és una manera de que les empreses i les persones deixin duros a l’estat.////Totes les formes de finançar el dèficit públic, presenten problemes o són impopulars o creen inflexió o generen interessos i cada cop l’estat Déu mes duros. Per tant es necessari l’eliminació del dèficit públic sobretot el dèficit estructural.

Entradas relacionadas: