Intervenció en les families

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,74 KB

 

Documents relatius al menor (es fan al crae)

-Protocol d’observació d’ingrés

-El projecte Educatiu individualitzat (PEI)

-Fulls de protocol i seguiment

-Informes socioeducatius

 El projecte educatiu individualitzat (PEI)

 • Document que planifica la intervenció educativa del menor.
 • Conjunt d’estratègies destinades a l’atenció integral personalitzada del nen.
 • Es parteix de la informació anterior, documentació que s’hagi recollit els serveis socials.
 • El tutor es responsable d’elaborar el PEI.
 • Marca objectius, les actuacions ha realitzar i la temporalització.
 • El centre estableix la freqüència d’avaluacions.

L’acolliment familiar

 • És una mesura de protecció del menor.
 • És temporal (s’exhaureix algun dia).
 • El principal objectiu es proporcionar un entorn familiar.
 • Tenen el dret de la criança i educació de l’Infant.
 • Contacte amb la família d’origen (el nen segueix tenin un petit contacte)

Modalitats D’acolliment

 • Acolliment en família extensa: es confia la guarda a algun familiar de la família extensa.
 • Acolliment en família aliena: el menor conviu en una família que no pertany a la biològica


Segons la intenció de l’acolliment

-Acolliment d’urgència:

Destinat a infants de 0-6 anys La durada es de 3 a 6 mesos Mentre es realitza un estudi sobre la família

-Acolliment simple o de curta durada:

Durada màxima de 2 anys Mentre es realitza a l’estudi de la família (biològica) La finalitat es que el menor pugui tornar amb la seva família biològica. Acolliment de llarga durada o permanent De llarga durada; anys, inclús fins als 18 anys. Problemes familiars de difícil solució: adició, condemnes llargues, problemes psicològics.. Acolliment preadoptiu Acolliment definitiu Mesura de protecció prèvia a l’adopció Es descarta la possibilitat de tornar amb els pares Acolliment de caps de setmana i vacances Deis festius i vacances en un ambient familiar Són les anomenades famílies col·laboradores (el període de vacances l’adoptes per 1 mes, la mínima edat es de 9 anys per poder acollir) ex: nens saharauís Acolliment de menors amb necessitats específiques: Destinats a infants amb una atenció específica Reben suport i formació especial

L’adopció

Mesura de protecció a l’Infant Figura jurídica per integrar l’Infant en una família Per mitja d’una decisió judicial o per que uns pares rebutgen la pàtria protestat Es crea entre adoptant i adoptat un vincle de filiació i dels fills biològics Perd totalment el vincle amb la família biològica Adopta els cognoms dels pares adoptants

 

Tipus de família

Família tradicional Família moderna Família de doble cara: Família semi tradicional: Família nuclear Família extensa Polinuclear: Ampliada: Nous tipus de relació familiar Família agregades: Família monoparental: Famílies educadores:  Famílies separades o divorciades:  Famílies reconstruïdes:  Famílies homosexuals: Famílies de conjugues sols: Famílies monofilials:

 

 

Entradas relacionadas: