Jjj

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,94 KB

 
FILOSOFIA DE LA CIÈNCIALa filosofia de la ciència eflexiona sobre els mètodes científics, fonamenta els seus criteris de veritat, i intenta situar-la dins la totalitat dels projectes umansQuè és la ciència?Ciencia es un conjunt sistemàtic de proposicions lògicament encadenades i suficientment verificades.+La noció de sistema es imprescindible per conèixer la realitat+No existeix tampoc una veritat aïllada sinó que ha de formar part d’un conjunt sistemàtic de veritatsTipus de ciènciaHan estat classificades de moltes maneres: ciencies humanes per oposició a les ciències teològiques, ciències d’idees per oposició a ciències de fets*desde el punt de vista dde la seva finalitat, algunes son ciències teòriques i unes altres ciències pràctiques: les ciències teòriques estan dirigides al coneixement, ciencies pràctiques, el coneixement per actuar. La fisiologia es una ciència teòrica, la medicina una ciència pràctica. La física es teòrica; l’aeronautica, practica. La filosofia es una ciencia teorica i pràcticalalhora*segons l’objece, es classifiquen en ciencies formals, naturals i humanes-ciencies formals: sol la logica i les matemàtiques perque estudien conceptes, relacions, models ideals --ciencies naturals; són les que estudien el món físic, els essers naturals; fisica, quimica, biologia--ciències socials; són les que estudien els comportaments humans i les seves creacions: història, psicología, sociologia, economia, moral, antropologiamètodes científicsmetode inductiu: es un tipus d’inferència que ens permet passar de l’obserbació de casos particulars a afirmacions generals+l’afirmació d’una relació universal, que es pot expressar per fer una llei+mètode deductiu: és un tipus d’interferència que ens permet derivar d’unes proposicions donades -anomenades premisses- una altra proposició anomenada conclusióLES CIÈNCIES FORMALS: LES MATEMÀTIQUESUna gran creació de la intel·ligènciaDesde la filosofia els contemplem com una de les grans meravelles de la intel·Liècia humana. Son un llenguatge que ens permet calcular, parlar de la realitat d’una maner precisa i eficaç i inventar conceptes nous +Les matemàtiques es van inventar pe rresoldre problemes. Totes les culturesMatemàtique i sistemes formalsSistema es un conjunt d’elements relacionats . les ciències formals -le matemàtiques i la lògica formal que estudia les formes correctes de raonament - analitzen i construeixen sistemes formals, usant un mètode deductiu+Molts segles, la geometria es basaba en la idea que l’espai tenia tres dimensions. Després alguns matemàtics innovadors van proposar que podien fer geometries amb totes les dimensions que vulguessin Requisits d’un sistema formal*definir els termes que es faran servir: cal ser molt rigorós en ñ’us dels termes i conceptes, per tal que després no es produeixin errors derivats d’imprecisions *definir els axiomes o postulats : son aquells principis que no es poden demostrar però que admetem com a fonament de tot el sistema que construirem *establir les regles de transformació: son els procediments per desenvolupar el sistema *deduir els teorees: son les proposicions vàlides dins d’un sistema perquè deriven dels axiomes bàsics i segueixen les regles de transformació +les matemàtiques són presents en la nostra vida diària. L’explicació es la que la nostra intel·ligècia treballa més facilment amb continguts que amb formes criteris de veritat matemàtica la verita de les matemàtiques no es basa en l’experiència sinó en la coherència de propi sistema. Un sistema axiomàtic ha de complir els requisits següents *consistència : a partir d’un sistema d’axiomes no es pot concloure una contradicció*independència: cap axioma no ha de poder derivar-se com a teorema a partir d’una contradicció+els sistemes formals son absolutament segurs; per això hi ha unes altres ciències que han intentat apliar el model axiomàtic al seu propi desenvolupament+l’etica es basa en un axioma fonamentalLES CIÈNCIES DE LA NATURALESAEl mètode de les ciències fisiconaturals
Les ciències que estudiden la realita fisica son molt variades. Algune ses limiten a observar, descriure i classificar les coses. La zoologia, la minerologia, l’anatomiaUnes altres ciències, en canvi, volen conèixer les lleis que regeixen els fenòmens i l’estructura interna de les coses. Segueixen l’anomenat mètode hipotètic deductiu que consisteix en els passos següents*descobriment d’un problema: el científic observa alguna cosa que no sap com explicar *invenció d’una hipòtesi: s’hi intenta buscar una explicació però per fer-ho cal alguna suposició*formulació de la hipòtesi: en la física es formula en termes matemàtics i la deducció de conseqüències *contrastació de la hipòtesi: cal assegurar-se que la hipòtesi es compatible amb altres teories ben comprovades*quan l’evidència està suficientment corroborada, esdevé llei o teoria
dos significats de la paraula llei:--un allei científica es una hipòtesi sobre l’estrusctura o els processos d’una realitat fisica, prou corroborada i que permet el càlcul i la predicció de fenòmens--una llei juridica és una norma promulgada per l’autoritat competent
criteris de la veritat científicaels principals criteris que cal aplicar son:coherència: hi ha un criteri formal, ha de tenir coherència interna i externa es a dir no ha de tenir conrtadiccions en si mateixa ni entrar en contradicció amb unes altres teoriesmètode i control: l’evidència percptiva rigorosament controlada i l’observació metòdica mes forta experimentació: una teoria té mes força quan ha estat comprovada per mitjà d’experiències variades i repetidesfalsabilitat: possibilitat de demostrar que una teoria és falsa, en cas que ho sigui. Si una teoria no es falsable, vol dir que no se’n pot demostrar la falsedatpredicació: una teoria queda corroborda quan permet predir fenòmens, força de l’evidència aconseguida permet considerar-ne justificada l’aceptació, com podem se l’amplitud de la capacitat explicativa d’una teoria+el consens no és un crteri de veritat: les veritats guanyen consens pel fet de ser científiquesLES CIÈNCIES SOCIALS: LA HISTÒRIALa història i els seus problemesCiències socials, es a dir, de les ciències que tenen l’esser humà com a protagonista, ens centrarem en la història. Aquesta matèria planteja problemes no tan sols filosòfics sinó també politics i ètics+Les ciències naturals estudien sistemes deterministes, es a dir, regits per lleis estrictes +Parlar de ciències fòrtes o dures i ciències feles o toves +La història estudia fetsObjectius de la ciència històricaLa històrica te els objectius següents respecte dels passats*descriurel’s de forma objectiva i imparcial *comprendrel’s incloure’l dins d’un model de motivacions desitjos i finalitats*proposar hipòtesis per fer-ne la interpretació: esbrinar si existeixen lleis am rigor científic un fet històric, utilitzant fonts documentals ben contrastades+una altra qüestió de gran imprtància social i política és el que els fets històric poden interpretar-se de maneres diferents i utilitzar-se amb interessos particulars, no científics+la hstòria també a d’evitar l’etnocentrisme es a dir la perspectiva centrada en una sola culturamètode històricla història es basa en l’estudi critic dels documents, els edificis i les restes de temps pasats. Had’ajudar-se de moltes ciències complementàries: arqueologia, linguistica, anàlisi quimic de materials, psicologia, medicina+ha d’anar més enllà de l’exposició dels fets passats: ha d’interpretar-los, comprendre’ls. El mètode utilitzat s’anomena hermenèutica que es la ciencia de lainterpretació, defensava la necessitat d’una comprensió empàticadesdel punt de vista de la ciència una interpretació no és rés més que una hipòtesi que ha de provar la seva força d’evidència. Llabors, no es ciència, sinó una simple opinió de qui expressa. Les interpretacions històriques ha de considerar-se hipòtesis que han de ser curosament corroboradescriteris de la veritat històricaels criteris de documentació verídica, completa i crítica i d’exposició objectiva i mparcial quan es pretén enunciar interpretacions o algun tipus de lleis històriques, cal comprovar que estàn corroborades pels fets que hi ha uns altres coneixements científics que les confirmen que una altra explicació alternativa és pitjor i que permeten predir alguns esdeveniments

Entradas relacionadas: