Jocs florals y concursos literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

 

la novela realista i naturalista a catalunya:la tradición novelistica catalana shavia interromput prácticamente al final del segle xv.desde tirant lo blanc no shavia publicat cap altra novel·la en català. En el primer terç del segle xix ja existia un public lector,pero no hi havia novel·litistes,hi havia que recorrer a les traduccions de les novel·les estrangeres.gracies aquestes traduccions,sinicià la produccio autoctona de novel·la,el caballero del cisne, de ramon lopez,començaren a interessar-se per la historia de catalunya.els novel·listes es trobaren amb la contradicción descriure en castellà obres vinculades a la historia, la cultura i la geografia catalanes.

Llengua i estil terra baixa es realista:lus de refranes,locucions populars, dites o frases fetes.-
Les reiteracions-lus donomatopeies-l`abundor de frases interrogatives-l`abundor dìnterjeccions-l`abundor d`admiracions-les frases inacabades-la presencia de castellanismos lèxics col·loquials altamente estesos-l`us de formes pronominals dialectals populars-l`us de formes verbals arcaiques o col·loquials-l`us abundant de frases coordinades o juxtaposades per donar un aire mes lleuger i fluid al la construccio gramatical-l`us de proposicio a devant del complement directe de persona i reforçament de la vocal devant a- A mes de tendencies populars que per exemple marquen amb a alguns femenins invariables o be deformen al llenguatge paraules o be incorpóren al llenguatge col·loquial mots.Programa de la Renaixença:Objectius:per fer possible l'objectiu de recuperar el català per als usos literaris cultes,els escriptors renaixentistes van proposar:-reconstuir la història medieval,-descrobrir i divulgar els clàssics medievals.-recollir la tradició literària popular(rondalles,llegendes,romanços,cançons...),que s'havia mantengut fidel a la llengua pròpia en tractar uns temes genuïtament catalans.-crear un model de llengua normativa,apta per als usos cultes,codificant la gramàtica,fixant l'ortografia i depurant el lèxic.-fer possible la normalització literària.Els renaixentistes es van proposar despertar la consciència d'un dels sectors més poderosos de la nostra societat,la burgesia,per tal de contribuir a crear la infraestructura necessària per assolir la normalitat literària desitjada.Els Jocs Florals:cal destacar la restauració de l'antiga festa dels Jocs Florals,que constituteix la plataforma decisiva per a la seva consagració.Es fundaren el 1393(Festa de la Gaia Ciència)i se celebraren fins a finals del segle XV.1859,se celebraren els primers Jocs Florals sota el triple lema de "Pàtria,Fe i Amor".Englantina d'or(Pàtria),Violar d'or i argent(Fe) i Flor natural(amor).El poeta que guanyava els tres premis rebia el títol de "Mestre en Gai Saber".A més,crearen un públic lector,propiciaren una infraestructura editorial on es publicaven els treballs presentats,donaren prestigi a la nostra cultura escrita en català i feren possible l'aparició de noves generacions d'autors.La Renaixença a les Illes Balears:A les Illes i al País Valencià no hi hagué Revolució Industrial i,per tant, la Renaixença quedà relegada a un moviment estrictament literari.Del setmanari la Palma s'introduiren a les Illes les idees romàntiques.Tomàs Aguiló,Josep Lluís Pons i Gallarza,Jeroni Rosselló,Pere d'Alcàntara Penya,Miquel Victòria Amer i,sobretot Marià Aguiló.

Entradas relacionadas: