Jocs florals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,07 KB

 

Romanticisme: Moviment poetic, que sorgí a Alemanya al voltant de 1800 contra les tesis de la Il·lustració.

Renaixença: Moviment de gran abast que consistí a replantejar la condició nacional de la nostra societat. ("En los dies del nostre rey Fernando", València)(La Patria)

Jocs Florals(1859): Son uns certaments poetics. En aquests els poetes s'autodenominaven trobadors nous. Estos autors s'inspiraven en els topics de la patria, la fe i l'amor. Els Jocs florals constituiren un mitja eficaç de popularització de la poesia renaixentista.

Teodor LLorente(1836-1911): Fundà i dirigí el diari Las Provincias i en 1902 el nomenaren president honorari de Lo Rat Penat. Amb el control dels Jocs Florals la seua influencia en la poesia valenciana fou considerable. Les seues composicions mes romantiques es publicaren en el Llibret de versos(1885), reeditat com a Nou Llibret de versos(1902)

Vicent W.Querol(1837-1889): Va presidir els Jocs Florals en 1885. Dins el volum Rimas(1877), inclogué onze poesies en un apendix titulat Rimes Catalanes.

Lluís Galiana(1740-1771): La seua obra, Rondalla de Rondalles, que aparegué anonima(1768), editada per Carles Ros, es la millor peça literaria feta per un autor València de finals del Segle XVIII. Aquesta obra esta inspirada en el Cuento de cuentos de Quevedo, i tracta de les preocupacions d'una família davant el festeig de la seua filla.

Narració en vers: 1.Romanços: Texts narratius llargs, estructurats en series de versos heptasilabs, entre els cuals els parells rimen en assonant i els senars queden lliures. 2. Col·loquis: Composicions populars, que en forma de conversa o de dialeg, eren recitats al public. Tractaven de qüestions d'actualitat i sobre els aspectes mes animats de la vida quotidiana. 3. Carles Ros(1703-1773): Escrigué el "Diccionario valenciano castellano" i el "Tractat d'adagis i refranys valencians".

Narrativa en prosa(s.XIX): En aquest segle el novel·lista es va convertir en un observador critic de la política, l'economia, la societat i fins i tot de la psicologia(Émile Zola, Walter Scott, Charles Dickens, Benito Pérez Galdós)

Narració Costumista: Tingué com a objectiu descriure les tradicions de la vida del poble. El seu genere propi es el Quadre de Costums, en el que es recullen els topics socials que estaven a punt de desapareixer. Els primers quadres de costums es van publicar en revistes com: El Mole(1837), La Donsayna(1845), El Tabalet(1847), El Sueco(1847)

Entradas relacionadas: