Jodido

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,67 KB

 

Les empreses estableixen en les seves relacions unes formes i condicions de cobraments i pagaments determinades. Aquestes condicions las negocia entre clients i proveïdors tot i que hi ha empreses que hi posen les seves condicions i aquestes ha de ser acceptades per l'altre part. Tenim en compte el temps que transcorre entre el moment en que es lliura la mercaderia i (la seva factura) i la data del seu cobrament tenim tres modalitats de pagaments.

Pagament anticipat o bestreta

En aquest cas el proveïdor exigeix al client que pagui en tot o en part, abans del lliurament de la mercaderia.

Pagament al comptat

El client paga en el moment en que si li lliura la mercaderia i la factura o immediatament després ( no passin mes de 3 dies)

Pagament o crèdit o ajornar

El proveïdor permet els seus clients ajornar el pagament de les factures en un determinat període de temps (Al més habitual son 30, 60, 90 dies).
Mitjans de pagament

Pagament ajornat Pagament al comptat

_Lletres de canvi _Diners

_Xecs

_Transferència bancaries

_Altres; registres, targetes de

crèdit, domiciliacions bancaries

5.1 El xec

Es un document mitjançant el qual la persona que l'expedeix dona l'ordre al banc en el qual hi te dipositats els fons, que pagui l'import que s'indica a una 3r persona.

Per poder disposar d'una talonari de xec cal que tinguem un compte corrent associat.

Compte corrent individual

Té un sol titular, i nomes ell pot disposar dels fons.

Compte corrent indistint o solidari

Es aquell compte corrent que sobra amb nom de dos o més titulars, i qualsevol d'ell pot disposar de fon. Nomes cal una de les assignatures per poder retirar diners

Compte corrent mancomunat o conjunt

Es aquell que sobra a nom de dos o més titulars i cal la signatura de més d'un titular o fins hi tot de tots ells per poder disposar de fons.

5.2 Persones que intervenen en un xec

Les tres persones que intervenen obligatòriament en un xec;

El lliurador

Es la persona que emet el xec,i que ordena que el banc al pagui.

El lliurat

Es el banc en el qual el lliurador té un compte corrent. El lliurat haurà de pagar el xec quan li presentin el cobrament.

El prenedor o tenidor

Es la persona que rep el xec i el presenta al banc per poder cobrar-lo. A més a més en un xec poden intervenir altres persones.

L'avalador

Es la persona que garanteix que el lliurador a qui avala pagara el xec, lla que en cas contrari o farà ell.

L'endossant

Es la persona que posseeix un xec, però no al cobra per que transmet el dret de cobrar-lo a una altre persona mitjançant l'endos.

Serà la persona que rep el xec, mitjançant un endos i el pot cobra o efectuar un altre endos.

5.3 recomanacions practiques en la elaboració de xecs  1. La quantitat que s'indica el xec esta expressada en lletres i números si hi ha discordança entre les dues quantitats preval l'escrita en lletres.

  2. Si una persona que no té poder per signar estén un xec queda personalment obligat al pagament.

  3. No deixarem mai xecs signats en blanc al talonari.

  4. Informen al banc immediatament de la pèrdua o robatori de xecs.

  5. Cal comprovar en l'extracte bancari si els xecs emesos ha estat carregats amb els imports correctes

5.4 Tipus de xec

A. Xec “al portador” o a qui el porti

El xec que porta inscrita la indicació ( el portador o al qui el porti) es caracteritza per que s'ha de fer efectiu a qualsevol persona que el presenti al cobrament.

B. Xec nominatiu

Es el que s'estén a favor d'una persona física o jurídica. Aquest xec s'ha d'abonar a la persona física o jurídica que es presenti al cobrament prèvia presentació del DNI i signant el xec als Dors.

C. Xec nominatiu “a l'ordre”

Es aquell xec que s'estén a nom d'una persona física o jurídica per que el pugui transmetrà per endós .

E. Xec barrat

Es el xec que al lliurat ( Banc ) barra al amb vers amb dues ralles trams versals

i paral·leles amb la finalitat d'evitar que el puguin cobrar persones que no siguin aquelles a favor de la qual s'ha estes el xec.

E.1 Xec barrat general

Entre dues barres no hi ha cap indicació o bé si ha escrit “ Banc “ o a la abreviatura “Cia” o un terme equivalent.

El tenidor d'un xec barrat general que sigui client del Banc pot cobrar-lo en efectiu. Si el tenidor no es client nomes al podrà cobrar mitjançant l'abonament en un compte bancari.

E.2 Xec Barrat especial

Entre les dues barres s'escriu el nom d'un banc determinat tan sols es podrà cobrar mitjançant l'abonament en un compte corrent del banc designat entre les dues barres.

Si el banc lliurat i el que s'esmenta en el barrat son el mateix i el prenedor n'és client podrà cobrar el xec en efectiu o bé ingressar-lo en el seu compte d'aquesta entitat

F. Xec per acreditar ( ingressar) en compte

En aquest cas el xec no es pot fer efectiu en una oficina bancaria si no necessàriament s'ha d'ingressar en el compte del client que el presenta cobrament

G. Xec confirmat

La persona que ha de rebre un xec pot demanar-li al lliurador que el banc presti la seva confirmació al xec.

Aquesta confirmació acredita s'una banda l'autenticitat del xec, i d'altre banda la existència de fons suficients en el compte del lliurador per pagar el xec.

EL banc que confirma el xec es compromet a retenir del compte de l'emissor de xec la quantitat necessària per fer el pagament durant el temps que s'indiqui en la confirmació.

L'a confirmació bancaria es consigna en el dors del xec i s'ha d'indicar la data limit de la clàusula.

Com seria la clàusula?

Es conformat la firma i i firma l'import d'aquest xec per

#600# €

Fins el (Data)

(Banc)Clàusula de l'aval

Per aval de ( Nom de la persona avalada)

Lloc, data ( Granollers 6 de febrer 2012)

Avalador ( Nom de la persona que avala)

Signatura.

Clàusula de l'endos

Pagueu a (Nom de la persona que ha de cobrar)

Lloc, data (Granollers, 6 de febrer 2012)

Endossant (Qui endossa el xec)

5.5 Terminis per pagament del xec

El xec “es pagador a la vista” es a dir en el moment en que es presenti el cobrament.

Existeixen uns terminis de presentació de xecs. Dins d'aquests terminis no perd força jurídica ni cap dels seus drets.

Terminis de presentació del xec

  • 1 Un xec emes i pagador a Espanya; 15 dies.

  • 2 El xec emes a Europa i pagador a Espanya; 20 dies

  • 3 El xec emes a fora de Europa i pagador a Espanya; 60 dies

El comput del termini comença l'endemà del que consta en el xec. No s'exclouen els dies inhàbils, però si el venciment fos en un dia inhàbil s'estén que el xec bens al 1r dia hàbil següent.

5.6 El Rebut

Es el document que emet la persona que cobra un import i que es lliura a qui paga como a justificant de la recepció d'una quantitat determinada de diners o d'un document de pagament, exemple; el xec.

El rebuts es fan en impresos que consten de rebut i matriu (resguard). El rebut es lliura signat a la persona que paga i la matriu es en poder de qui a cobrat.

5.7 La transferència Bancaria

Es la operació mitjançant la qual, els titulars dels comptes bancaris poden realitzar un traspas de fons entre dos comptes.

Aquests comptes poden ser del mateix titular o de dos titulars diferents i es poden fer en el mateix banc o en un altre banc.

En la operació intervenen dos actors

A/ L'ordenament; és la persona titular d'una compte que dona ordre al seu banc per que transfereixi una certa quantitat de diners que li se´r carregat al seu compte.

B/ Beneficiari; és la persona que rep els diner mitjançant l'abonament (d'ingrés) en un compte del qual es titular.

El banc cobra una comissió que esta en funció de la quantitat transferida.

Aquestes comissions solen assolir en un 0,3% - 0,4%. Existeix per un mínim al entorn dels 3,00€ quan es fa una transferència a un compte d'una altre entitat.

Els bancs no solen cobrar comissió qua la transferència es realitza entre comptes de la mereixa entitat.

Exemples; caixa entre caixa no es cobrem la transmissió.

Les transferències entre comptes de la mateixa entitat es duen a terme al mateix dia però les que es fan entre diferents entitats triguen com a mínim dos dies.

5.7 Les transferències es poden fer per diferents canals.

1/ A oficines bancaries complint un imprès.

2/ En els caixers automàtics.

3/ A traves de la banca electrònica ( per Internet)

  • En aquest cas les comissions son mes baixes, solen estar al voltant del 0,5% amb un cost mínim d'un €

Entradas relacionadas: