La direcció estratègica i creixement empresarial

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 22,06 KB

 

TEMA 10

Que es la dirreccio estratégica

La paraula estrategia es podría substituir per maniobra o táctica. Considerem que estrategia es el conjunt de decisions que una empresa pot prendre sobre actuacions per realizar, sobre els recursos que pot utilizar en aquestes accions.

Els Tipus d`estrategias: l`abast de la direccio estratégica

- Estrategies Corporatives son aquelles que s`encarreguen de prendre les decisions relacionades amb l`objectiu o abast global de l`empresa amb la intencio de satisfer les expectatives dels propietaris o dels gestors i afegir valor a les diferents parts de l`empresa.

- Estrategies de Negoci fan referencia a aspectos mes concrets, com ara la definicio dels elements que poden fer competitius els producte de l`empresa dins del seu mercat o segment de mercat.

- Estrategies operatives son les que es preocupen de gestionar de manera eficient els recursos que hi ha en l`empresa tant a escala d`un departament com a escala mes general, tenint com a marc de referencia l`estrategia de l`empresa.

Les Bases de l`estrategia competitiva

-  Estrategia de preus reduits, de manera que s`ofereix un preu inferior a la competencia, pero proporcionant el mateix valor afegit, o similar grau de satisfaccio de necessitats dels clients.

- Estrategia de diferenciacio, que es basa a oferir un producte substancialment diferent del de la competencia, o fins i tot que sigui unic.

- Estrategia hibrida, preu reduit-diferenciacio, on l`empresa pugui oferir un producte amb un factor diferenciador important i, a mes a mes, a preus inferiors als de la competencia.

- Estrategia de baixos costos de produccio, per mitja d`un avantatge a escala productiva o operativa.

- Estrategia de diferenciacio segmentada, on l`empresa es diferencia oferint un important valor afegit amb relacio a la competencia, pero, a ames, aixo permet justificar  uns preus superiors.

TEMA 11

Localitzacio de l`empresa podem definir com el lloc que s`escull fisicament oer ubicar una empresa o un negoci.

- La demnada del mercat s`ha de analitzar si en la poblacio o be en la zona on es vol instalarse la empresa hi haura interés cap al producte que es vol oferir.

- El Proveiment de materies primeres s`ha de valorar la qualitat de les materies que intenteressen, el cost i la facilitat d`obtener-les .

- El Mercat de Treball. Fa referencia als posibles treballadors als seus coneixements tecnics, al cost laboral, a la situacio social i legal.

- Les Comunicacions i el transport. S`ha de tenir en compte si a prop d`on s`ubicara l`empresa hi ha mitjans de transports utilitzables i si a ames es un lloc de fácil acces per el transport en general i per a la comunicacio.

- Els Subnistraments s`ha de tenir informacio de si el lloc que es tria te disponibles tots els subnistraments, com ara llum, aigua, telefon, connexions a Internet.

- El Cost de la construccio i del solar. S`ha de tenir en compte que no a tot arreu els preus son iguals i que vaien subtancialment, sobretot els dels solars.

- La Legislacio s`ha de tenir molt clara la normativa legal, tant la fiscal i la mercantil com la social.

- La Inversio i el finançament. Cal tenir en compte que s`han d`obtener recursos economics i que, per tant, interessa ubicar l`empresa en un lloc on l`acces les institucions financeres sigui fácil, com tambe les opcions d`inversio.

- El desenvolupament economic de la regio s`ha de valorar el desenvolupament de la regio que es tria, ja que es un bon simptoma per preveure el futur desenllaç de l`empresa.

La Dimensio de L`empresa

Es la capacitat de produccio, que es determinada per una serie de factors com ara la tecnología, el nombre de treballadors i el mercat.

La capacitat productiva de les instalacions de l`empresa primer s`ha de saber quina es la capacitat necessaria i quina en será la localitzacio.

Creixement de l`empresa

Com hem dit abans dins dels objectius de l `empresa hi ha el d`incrementar la seva dimensio; es a dir creixer en un mitja i llarg termini.

Creixement Intern

Ens referim a l`increment de la capacitat productiva o be de l`augment de la varietat dels seus productes i serveis es a dir diversificar la produccio per assolir nous mercats.

Creixement Extern Fa referencia a l`adquisicio, el control, l`absorcio d`empreses, la fusio d`empreses que ja existeixen o la cooperacio amb altres empreses amb la finalitat d`accedir a nous mercats o formar acords entre si.

-  La Fusio d`empreses es la unió entre diverses societats per crear-ne una nova.

- L`absorcio d`empreses significa que una empresa n`aquereix una altra o altres.

- La cooperacio d`empreses son relacions especials entre empreses independents que mitjançant acords colaboren per compartir recursos i informacions per assolir objectius comuns, minimitzant costos i riscos.

- Un Trust o concentracio vertical es un conjunt d`empreses que formen part de diferents fases del proces de produccio i que intenten reduir costos i dominar el mercat.

- El Cartel es un grup d`empreses del mateix proces productiu que dominen practicament el mercat i es posen d`acord en els preus i les estrategias de venda.

- Els Holdings son una forma d`organitzacio d`empreses segons la qual una companya matriu aconsegueix les accions i les participacions d`altres empreses que controla.

La Globalitzacio. La Internacionalitzacio definim com l`extensio de les relacions economiques entre diferents paisos. Fins a l`extern de crear una economía mundial, en la qual cada economía participant depen de les altres.

Empreses Multinacionals son societats mercantils que tenen una gran capacitat productiva o que son el resultat d`una concentracio i fusio d`empreses que busquen nous mercats.

-  Son empreses que gracies al fet que els resultats del seu conjunt, es compensen i s`equilibren, tenen una gran resistencia en el mercat i, per tant, en certa manera juguen amb avantatge respecte de la resta d`emprese.

- Tenen tecnología punta; per aquest motiu, están en creixement constant i, de mica en mica, absobeixen el mercat i es van fusionant amb empreses mes petites.

La Deslocalitzacio es el trasllat d`activitats productives des de paisos industrialitzats cap a paisos en desenvolupament que es caracteritzen per tenir nivells sensiblement inferiors de la seva renda per capita.

Les Petites i Mitjanes Empreses (pimes)

S`inclouen les empreses petites i mitjanes segons el nombre de treballadors i el volum de facturacio. Es a dir, amb menys de 50 treballadors i amb un volum de vendes inferior als 5 milions d`euros l`any es considera petita.

-  Organitzacio flexible i per tant facilita de comunicacio entre el personal de l`empresa perque el nombre de treballadors es reduit.

- Intergracio del personal el personal normalment esta integrat en l`empresa, participa de les responsabilitats i aixo fa que estigui mes motivat per la feina que realitza.

- Desenvolupament en mercats intersticials aprofitament dels espais buits que deixen les empreses grans en els mercats ja que aquestes empreses grans s`especialitzen en un producte i s`interessen en produccions que puguin produir economies d`escala.

- Creadores de feina Les primes son un grup d`empreses que tenen mes recursos de treball que de capital i per tant generen mes feina que les empreses grans en termes proporcionals.L`empresa i les tecnologies de la informacio i la comunicacio

-  La Globalitzacio económica comporta un entorn mundial en que les activitats economiques fonamentals funcionen conjuntament gracies a mercats financers interconnectats i a una intergracio de la produccio a escala internacional.

- L`economía de la comunicacio i el coneixement es la contatacio que hi ha nous factors de produccio que permeten a les empreses millorar la seva productivitat i l`eficiencia de la seva organitzacio.

- Internet com una nova forma d`organitzacio significa que l`economía es basa en les anomenades tecnologies de la informacio i la comunicacio, que s`han pogut expandir i desenvolupar rapidament gracies als avenços de la informática i la microelectrónica.

Tema 12

La creacio d’una empresa és un projecte en què la iniciativa d’una persona o d’un conjunt de persones tracta de dur a terme una activitat econòmica.

- Recursos naturals: son les matèries primeres, l’energia i els subministraments materials necessaris que formen el producte (bé o servei).

- Treball: És la mà d’obra o el temps que dediquen els treballadors a la producció del producte fabricat de l’empresa.

- Organització i capacitat empresarial: És la gestió, l’administració i la capacitat de prendre decisions i assumir riscos de manera responsable.

- Tecnologia: És el conjunt de procediments i de tècniques de producció que d’una manera concreta combinen els anteriors factors de producció.

- L’experiència laboral: antics treballadors o directius d’una empresa poden iniciar un projecte autònom i independent per tal de desenvolupar la seva capacitat empresarial.

- Aprendre per millorar: observar i estudiar iniciatives empresarials alienes per aplicar-les a un projecte propi.

- Desenvolupar per innovar: en una societat tot està inventat, la creació de nous productes o processos productius és tot un repte.

Les variables de la iniciativa empresarial: son aquells factors endògens i exògenes que estimulen i permeten la creació d’una empresa.

Variables endògenes

- Capacitat emprenedora i empresarial: es tracta d’un conjunt de disposicions i voluntats personals que fan que una persona pugui afrontar riscos de manera responsable.

- Idea de negoci: és la idea bàsica en la qual es fonamenta tot el projecte empresarial.

- Projecte d’autoocupació: la voluntat personal de treballar, en un entorn poc propici per l’existència d’atur laboral.

- Disposició de recursos materials o financers: una persona posseeix certs recursos materials (un local, un edifici, maquinaria o bé un element de transport) o recursos financers.

- Coneixements tècnics i professionals: una persona els fa servir per al seu propi benefici i son un conjunt de coneixements adquirits per la formació acadèmics.

Variables exògenes

- Localització: lloc on es vol situar el negoci i que per la seva situació pot aportar externament un estímul a la iniciativa empresarial.

- Disponibilitats dels mercats a diversos nivells: per les vendes (proximitat dels clients), per les compres (proximitat o facilitat d’accedir a les fonts d’aprovisionament dels proveïdors) i pel mercat laboral (facilitat per contractar i disposar de treballadors suficients i amb la qualificació desitjada).

- Infraestructures públiques: el nivell i el desenvolupament de l’entorn quant a comunicacions, transport i urbanització pot facilitar la decisió de crear una empresa.

- Conjuntura econòmica: situació de l’entorneconòmic favorable en un moment d’atur econòmic: d’aquesta manera es faciliten les decisions d’inversió amb menys incertesa.

- Entorn institucional favorable: programes públics de subvencions i ajuts a la inversió, bonificacions fiscals i legislació propicia per la creació d’empreses. 

La viabilitat del projecte empresarial: l’estudi de la viabilitat del projecte empresarial consisteix en l’anàlisi de totes les internes del projecte, com també les característiques diverses de l’entorn amb la finalitat de saber si el negoci pot tenir èxit o si, per contra, no hi ha possibilitat que reïxi.

Comercial: DAFO i pla de màrqueting.

- Anàlisi de l’entorn general: estudiar tot el que envolta l’empresa en diversos aspectes, com ara l’entorn legal (legislació i normatives que cal observar i complir).

- Anàlisi de competència: estudiar el conjunt d’empreses amb les quals competeix el mercat del mateix producte.

- Anàlisi dels consumidors: estudiar el comportament dels consumidors, o els seus hàbits.

- Estudi de la localització: la localització física es fonamental, en especial en els comerços.  

Pla de màrqueting:

- Determinar el segment de mercat en què haurà d’actuar l’empresa.

- Delimitar les variables del màrqueting total: producte, preu, promoció i distribució.

Econòmica: llindar de rendibilitat: aquesta variabilitat implica comprovar si l’activitat de l’empresa permetrà generar beneficis o no.

- Costos fixos: aquells costos k no varien.

- Costos variables: aquells k varien, per exemple els subministraments.

- Preu de venda del producte: objecte de l’activitat de l’empresa, que inclou el marge de beneficis d’acord amb l’elasticitat de la demanda i de la competència.

Q*= CF/ P CV

- Financera: inversió i finançament.

El VAN i la TIR

- Altres: tècnica, jurídica, mediambiental. 

- Viabilitat tècnica: consisteix que la tecnologia, la maquinaria i els equipaments productius són suficients per suportar l’activitat empresarial amb eficàcia i qualitat.

- Viabilitat juridicolegal: verificar que l’activitat del projecte empresarial respecta i compleix normatives legals els reglaments i les obligacions jurídiques en els àmbits mercantil laboral, fiscal, etc.

Eleccio de la forma juridica es la forma juridica amb la qual es forma la empresa.

- Responsabilitat davant de tercers pot ser limitada com a maxim s`arrisca el capital aportat, o ilimitada s`arrisca tot el patrimoni personal dels socis.

- Capital Necessari hi ha formes juridiques d`empreses que imposen l`adaptacio d`un capital minim.

- Nombre de socis. Tambe hia ha formes juridiques que imposen un nombre minim de socis en l`empresa.

- Tipus de regim fiscal. Diferents tipus d`empreses determinen la fiscalitat o el pagament d`impostos de la societat.

Entradas relacionadas: