La essa sorda

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,98 KB

 

La essa sonora: S(entr vocals-casa rosa)(compost -fons- -dins- enfonsar,transaccio)//Z(princp paraul-zero,zebra,zoo)(despr conso-antzar,esmorzar,pinzell)(mots de altr llengues-amazona,bizanti,ozo)

La essa sorda:S(princip par-sal,solitud,signe)(entr conson i vocal-dansa,pensae,pista)(final paraul-arros,tros,cabas)(darrer prefix-asimetria,aerosol)//SS(entr vo-passar,classe,professor)//C(princ p-cendra,cirera)(entr vo-nacio,places)(entr v i c-endolcir,ences)//Ç(entr v-raça,plaça)(entr c i v-dolçor,alçar)(final par-braç,feliç)(sufix -ança,-ença --esperança,confiança)

Juxtaposicio(mecanism pel qual relacionem proposicions independents/Altres mecanism per a manifest la juxtap:textos orals(entonacio)y t.escrits(signes de puntua)

Coordinacio(mecanis pel qual relacionem per mitja d´enllaços proposicions sintacticmt independents/Les paraules s´anomenen nexes coordinades:conj.coordinats(i,o,pero) i locucions conjuntives(en consequencia,es a dir)//CLASSES: Coordinad copulatives(i,ni) C.disjuntives(o) C.adversatives(pero,tanmateix,sino,sino que)C.distributives(ara...ara.ja...ja...)C.il·latives(per tant,com que)C.continuatives(i encara...)C.explicatives(es a dir,o siga)

Neologismes(terme nou creat en una llengua per les regles propies de creacio de mots o be manllevat a una altra llengua i integrat en la d´arribada:manlleus(mots que es transfereixen a una llengua provinents d´una altra.S´incorporen perque la necessita paraules que no té-zoom,jazz,ópera) i calcs(mots que ja existeixen en una llengua,s´utilitzen en significat que no tenien i que són propis d´una altra llengua-ratolí,navegar)

Termcat(es el centre encarregat d´elaborar,promoure, difondre i normalitzar els neologismes de la llengua i d´assessorar sobre lús de la terminologia adequada i resoldre els dubtes)Dialectes(es una vairetat geografica d´una llengua,la manera de parlar-la segons la procedencia del parlant,i es correcta com qualsevol varietat)

Tipus:D.constitutius(han evolucionat juntament amb el naixement de la llengua)//D.consecutius(exportat la llengua a altres territoris)

Bloc occidental:acabats en -ns(homens)/1ªpers present indicat cante(valenc)-canto(nord-occi)/increment -isc,-ix gaudisc(val) gaudix(nord-occ)/present subjunt -e(1ªconj parle) -a(2ª 3ª dorma)/imperfet subjuntiu en -ara.-era.-ira__parlara(val) -es,-is__parlés(nord-occ)

Bloc oriental: acabats en -s homes/terminaci prime per pres indic canto(central_canto)(balear_cant)/increment -eix pateixo/formac pres subjun en -i_parli dormi/formac imperfe de subjun en -es.-is_parles dormes)

Dialecte oriental: D.septentrional(d.consitutiu,pertany a França//D.central(d.constitutiu  que s´esten per la meitat oriental de cataluny,dins del catala esta el salat,barceloni,tarragoni,xipella//D.balear(es parl a illes bale,te orig catala central,d.consecutiu,l´us del l´article salat es,so,sa en lloc de l´article definit,tambe es parla en Tàrbena,la marina baixa//D.algueres(parlat a la ciutat de L´Alguer,d.consecutiu//D.nord-occidental(d.constitutiu,part occi i meri de catalunya//D.valencia(d.consecutiu,septentrional,apitxat,meridional)

Entradas relacionadas: