La prosa medieval

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,41 KB

 

FRANCESC EIXEMINUS(1327-1409)va naixer en girona, va studiar en moltes universitats europees, te una obra molt extensa q va ser traduida en moltes llengues, va gaudir del prestigi i popularitat, va ingresar ne lordre franciscana. escriu una obra sicopedica"Lo Crestia" q es un conveni en 12 llibres q conserva soles 1,q te tracat de caracter politic q va dirigida als jurats de valencia, ellibre de les dones parla dels vicis de les dones ridiculisantles amb caractere missogic. l'objectiu central es la instruccio religiosa q posava el dogma cristia, intercala en els narraciosn elemnts:exemples, faules,mirades,dialegs. lestil es planer i clar, crea prosa sense recursos retorics amb to directe i ironic.AnselmTurmeda:1-vida, va escriure a la universitat debaloria, es va interesar per la religio musulmana.L'any 1385 s'en va anar a Tunis on va abandonar el cristianisme i es convertir en mahometà. Les autoritats de Tunis molt els carrecs de cap de duanes. El Papa Benedicte XIII i benedí alguns reis de la corona de aragó i algun van intentar convencer per a que tornara a terres cristianes donan-li tota clase de garanties i de perdons per a seua convenció a la regió musulmana pero el seu turmeda sempre es va opossar. 2-Caracteristiques de la seua obra: En general l'obra de Turmeda reflectix de la crisi religiosa i espiritual de l'epoca. Tota la seua bra tant en català com en arab el va escriure a Tunis. La primera es un lliure molt divertit que s'anomena Llibres dels bons amonestaments (1398), es un llibre on s'arreplega consells per a la moral cristiana. També en aquell llibre apareixen simiques crítiques que mostren el seu estetisisme humoristic.Sor Isabel de Villena (1430-1490):1-vida,es la unica figura femenina de la nostra literatura medieval catalana. Va maixer a Valencia, era filla natural de Don Enrique de Villena. L'any 1445 va ingresar en l'odre de les dorisses amb el nom de Sor Isabel. Vas ser abadessa del convent de la Trinitat de València. 2 Obra, Isabel de Villena es autora de una extensa obra en prosa que s'anomena " Vita Christi on tracta de la infamtesa de la Verge Maria i de Jesus, i per l'altra banda la pasió de Crist i l'osunció de Maria. L'obra era destinada a ser un manual de maditació per a les monjes del convent de la Trinitat. 3 Llengua i estal: Sor Isabel de Villena usa un llenguatje de caracter coloquial que està ple de diminutius ( que li donen tendresa al text) i apareixen detalls de la vida cotidiana qual explica la vida cde Jesus i de la mare de Deu. S'observa tambe una diferencia als detalls menuts i a fer resaltar el paper de les dones.La literatura a la valencia del segle XV: La ciutat de Valencia durant el segle XV entra en contacte emb el renaixement Italià. Tots els autors es trobaran influenciats per aquest moviment. Aquest ontacte fou possible per l'assentament de la ort del rei Altons de Magnanim a Nàpols (italià). Tots els escriptors imiten la forma d'escriure dels escriptors italians del Renaixement (Petraca i Bucracció). A més, s'interessaran també per la altura clàssica (escriptors romans com Aidi, etc .- Els canvis dins de la poesia son els seguents : 1-La dama a la qual va destinat el poema ja no ha d'estar cansada. Es així que les destinataries del poema poden ser donzelles i fins i tot monges. 2- Lacort del rei ja no seria l'únic centre on es fomentarà la poesia. Apareixen altres focus culturals que fomenten la poesia realitza concurs poetics les ciutats. 3- Les composicions pertiques deixen de ser musicades, la qual cosa va provocar la desaparició del juglar com a divvegador. Aleshores el text poetic anava destinat per a ser llegit. 4- El senyal trobadoresc que apareixia al final del poema i que amagava el nom de la dona, poc a poc va desapareixent i el nom real de la dona apareix en el poema. 5- Apareix el verb decasil·lab (10 sil·labes) amb pausa o censura a la quarta sil·laba.- Els poetes anteriors de Ausias Marc i es troben dins de la tradició trobadoresca:-Pere Marc(pare de Ausias) 1338-1413Es conserven 12 poemes dos dels quals son de temàtica amorosa, caracteristiques de la seua prosa; Té un caracter reflexiu. Exalta els ideals cavallerescos, Moralitza sobre temes com ( la mort, el menys preu del món i els vias dels homens. -Gilabert de Próixita(mitjan s. XIV-1405): D'origen italiá. Conserven 21 poemes de caracter amorós, ( tots son de carcater trobadoresc i li ret vassallatge a la dama i En ells analitza els seus estats d'anim que provoca la passió amorosa.La literatura del segle D'or (s.XV):Esquema :1 -Introducció; l caracteristiques del segle XV. 2- Els generes literaris ; 2a- la poesia d'Ausias Marc. 2b- la novel·la de Tirant lo Blanc.1-Cracteristiques socials, económiques, culturals,polítiques del s.XV: A nivell general un segle de crisi i canvi (crisi del reudolisme i avanç cap al Renaixement i l'edat moderna). A la corona catalanaaragonesa : A : Enfonaments del Principat de catalunya a mitjans del s. XV ( constants epidèmies de la pesta negra, revoltes antisenyorials o antifeudals dels camperols "guerra del revences) i guerra civil catalana entre dos partits de la burgesia " La biga i La busca.B: Auge i floriment del Regne de Valencia:- Valencia esdevé el centre economic, cultural, comercial, de la corona catalanaaragonesa substituit a Barcelona; incrementa la seua població, té una expansió economica i comercial , es constituix en els edificis, civils, gòtics, religiosos " Les torres de Serrans, Les torres de Amart, La llotja de València, La seua o la catedral i el Polam de la Generalitat" i A. VALencia, s'instal·là la primera imprenta (1474)Temes,generes i actitus:la literatura religiosa naaix amb la voluntat de convencer i adoctrinar en els valors mes tradicionals.Però no hi ha que oblidar que la societat medieval d'aquesta época es troba en mig de les velles estructures socials, polítiqes i religioses. Les actituts dels diferents escritors son diverses contradictories. La majoria es decantarà pel tradicionalisme, altres com Sant Vicent Ferrer o Francesc Eiximeris faran llibres i sermons sencills i didactics amb l'intencio darribar a les audiencies populars. - Gèneres: L'oratoria: va ser cultivada especialment pels flarers dominicans i es dirigeix al poble utilitzant els recursos qe les gents sencilles qe son els mateixos qe utilitzaven els joglars. Els sermons generalment de caracter apocalíptic centrats en temes de la mort i la fí del món sempre presentats com un castig de Deu. La contraverisa: debats de caracter oral amb els jueus i els heretges per tal de demostrar la superioritat la revolució cristiana. La literatura polemica antijueva i antimusulmana: tenia objectius didactics, l'objectiu de la qual era moralitzar.Literatura moralitzada.3.ANCESC EIXIMENIS:vida: va naixer a girona en una familia bugesa, va fer molts viatges i va etsudiar en moltes universitats europees.Té una obra molt extensa que va ser traduida a moltes llengües. Va ingresar en l'orde franciscana.Obra: escriu una obra en sicopédica que s'anomena "Lo Crestià" que es un conveni de 12 llibres dels quals se'n conserva 1 .Regiment de la cas apública: tractat de caracter polític en el cual exposa la seua visió de la política, de com es tenien que governar les ciutats dels pobles. Aquesta obra anava dirgida als jurats de Valencia.El llibre de les dones, parla dels vicis de les dones diriculisantles, té un caracter miisogic.Objectiu: l'objectiu central de Eiximenis es la instruccio religiosa de la gent del carrer qe estava en perill de desviarse de les pautes de una societat teocéntrica qe estava en crisi i qe posava en perill el dognia cristià. Com a conseqüencia li calia escriure llibres que foren sensills i agradosos.Recursos: en les seus narracions intercala uan serie de elements per tal de fer mes amena la lectura dels 7 llibres: contes curts, f`àbules, dialegs, en la seua manera de escriurer o el seu estil.
L' etsil :es planer i clar. Crea una prosa qe no te recursos retorics ni dificils de entendre, el seu to es de caracter directe i irónic. Els seus llibres tenen una forta base argumentativa x tal de convencer al lector. Podem dir qe francesc es un observador de la societat del seu temps desde el punt de vista religiós i desde la moral critiana catolicaretrau els vicis i els mals constums amb ironia. La seua obra va dirigida fonamentalment a la burgesia mercantil i critica la dona i els pagesos, qe considerava com a persones incultes i brutals.Cancelleria Real: es un organ burocratic q redactava tots els documnts oficials de ladministracio de la corona catalanoaragonesa, els redactaven uns funcionaris molt preparats, la va crear jaume I en segle XII, va estar redactat en catala.Consistori:concursos literaris q formaven la supervivencia d la lirica trobadoresca,perdua d la influencia d les corts reials q fomentaven aqesta lirica.Poesia sant jordi: poesia emblematica dins d la literatura catalana medieal. fa al·lusio a la fortuna i al honor, temes medievals, la inclouria en la poesia medieval.


 


 


 

Entradas relacionadas: