Laura a la ciutat dels sants personatges

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 
Tema 12: La narrativa i el teatre entre el 1920 i el 1939/1. Una panoramica de la narrativa de l'epoca Factors per augmentar la novel.La : - Existencia de escriptors importants - creació de premis literaris per incentivar el genere - el naixement d'editorials - l'aparició d'una critica
Principals models estetics de la novel.La catalana: la novel.La de tradició modernista , la novel.La psicologica i la novel.La d'humor i de critica.2. La novel.La de tradició modernista
Reapareixen autors modernistes . Els temes principals que tracten son el xoc de l'individuu amb el mon que l'envolta . Les tecniques utilitzades procedeixen del Realisme i del Naturalisme pero també reben influencia russa . Terres de l'Ebre , de Sebastià Juan Arbó . 3. La novel.La psicologicaIntenten reflectir el mon interior d'uns personatges que s'enfronten a uns problemes . Aquesta novel.La mostra la influencia del psiquiatre Sigmund Freud , que va crear el psicoanalisi . Cal destacar Marcel Proust , À la recherche du temps perdu (a la recerca d'un temps perdut) en la qual narra els sentiments i també cal destacar James Joyce amb la novel.La Ulisses. Tecniques : - utilització del temps interior i de la memoria , els protagonistes recorden fets del seu passat gracies a sensacions - utilitza la primera persona - histories paral.Leles. Laura a la ciutat dels sants , de Miquel Llor. 4. La novel.La d'humor i la critica social Aquesta novel.La va qüestionar el mon burges per la via de l'humor . Francesc Trabal , Judita . Aquesta novel.La es caracteritza per finals absurds , personatges mancats de psicologia ...


5. El conteVan destacar Salvador Espriu i Pere Calders . Característiques d'aquestes obres : - creació d'un univers personal , poetic i mític - aparició de personatges i temes com la injustícia , la critica a la societat burgesa , la mort - l'us de la caricatura , el sarcasme i la sàtira. 6. La prosa periodística
Va destacar Josep Plà . Té els subgeneres següents : - llibres de viatges : el protagonista presenta dades historiques i geografiques a partir de la narracions dels esdeveniments d'un viatge- les memories : son el relat de la vida d'un personatge escrit per ell mateix - les biografies : presenten la vida d'alguna persona celebre - les croniques : l'analisi i la valoració d'uns fets. 7. El teatre Te tres corrents diferents:
- la comedia burgesa : es tracta d'un genere burges . Desenvolupa una trama on els conflictes se solucionen de manera educada . Civilitzats , tanmateix , de Carles Soldevilla. - el teatre de tradiccio romantica : Josep María de Segarra . Mostra els conflictes que enfronten uns personatges víctimes dels seus sentiments en un Març social . Va assolir un gran exit . L'hostal de la Gloria i El cafe de la Marina. - el teatre de critica social : Joan Oliver . Qüestiona els fonaments ideologics de la burgesia mitjançant la sàtira . Allo que tal vegada s'esdevingué. 8. La literatura durant la Guerra Civil Els generes que van gaudir d'una mes alta valoració :- El conte , - La cronica . Unitats de xoc , de Pere Calders . La poesia es va divulgar a les revistes . En la novel.La el tema de la guerra no va donar resultats gaire positius , en el teatre tampoc . La fam , de Joan Oliver es l'obra mes important de tema social i bel.Lic

Entradas relacionadas: