Les rutes de les migracions

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 
ELS EFECTES DE LES MIGRACIONS.
3.1-Efectes en l'economia i en la societat:consequencies economiques:les migracions internacionals tenen efectes economics perque una bona part dels estalvis que els traballadors aconsegueixen reunir es transfereicen,un fet que a vegades representa una fot d'ingressos molt detacada per als paissos d'origen.El 2005 els fluxos internacionals dels immigrant va pijar un total de 230000 milions de dolars.Els migrant beneficien les economies dels paisos de destinacio perque acostumen a ser ma d'obre nove i disposada a fer les feines mes diverses cosa que revitalitza el mercat laborarl inter.Els treballadors immigrants contribueixen amb el seus impost i són un important col-lectiu de consumidors,un fet que reactiva l'economia del pais que el acull.consequencies socials:els immigrants són persones amb una altra qualificació,això beneficia el país receptor i empobreix el pais emissor.Els immigrants poden contribuir decisivament a modificar les pautes demogràfiques(suecia i Espanya)i els immigrants joves acostumen a tenir més fill de manera que la immigració contribueix al fet que la taxa de natalitat augementi.consequiencies culturals:la immigracio permet el contacte amb altres cultures i al responsabilitat de mesclar-les amb les tradicions locals.El conjunt de la societat es benefiicia de més diversitat  cultural.
3.2-
Efectes de la globalització:Tradicionalment hi ha hagut una emigració desde les antigues colònies fins als paisos colonitzadors.Actualment desde les antigues colonies cap a les metropolis respectives encara és importat.Les xarxes d'emigració legals o no,s'aprofiten de la globalització i de l'ocupació precària.Hi ha certs paisos que durant molts d'anys han estat emissors d'emigrants i que avui shan convertit en paisos receptors.
3.3-
Migracions il-legals de mà d'obra:Al costat dels fluxos oficials i regulats de migrants sempre hi ha hagut un fluxos no reconeguts legalment.L'any 1990 s'ha enresgistrat un creixement molt notable d'aquest fenomen.El pas il-legal de traballadors d'un pais a un altre és un negoci que resulta olt rendible per a les xarxes de traficants.

LES MIGRACIONS AVUI
1.1-L'era de les migracions:Els corrent migratoris actuals afecten gairebé tots els paisos del planeta,com a emissors o com a receptors de la població.Com més globalitzat i més interconnectat va un món el fenomen migratori ha adquirit una dimensió planetaria,l'era de les migracions.
1.2-
Els migrants:
-segons la formació:QUALIFICATS:persones amb estudis que no troben feina.SENSE FORMACIÓ:persones que no han tengut accés a una educació i quan arriben al pais de destinació solament poden dedicar-se a fer feines poc qualificades i mal pagades.
-segons la situació laboral:LEGALITZATS:estan en una situació de residència temporal.REFUGIATS:la intolerància i les guerres ètniques a molts de paisos han provocat l'èxode de grans grups humans.INDOCUMENTATS(sensepapers):migració il-legal i massiva que és molt difícil de controlar i que exigeix mesures humanitàries.
-segons l'àmbit de desplaçament:NACIONALS:es fa un canvi de residència dins un mateix pais.INTERNACIONAL:els emigrants passen les fronteres per despaçarse entre Estats.
1.3-
Les causes dels desplaçaments:s'origina pel nombre de persones que viu fora dels seus paisos hauria passat dels 75 milions l'any 1965 als 150 milions a principis del segle XXI.Factors d'expulsió:Per motius económics(recerca de feina)motius polítics(guerres)catàstrofes mediambientals(terratremols)o per motius socioculturals(desig de lllibertat).Factors d'atracció:en uns paisos determinats hi ha feina abundant i que el nivell de vida és elevat atreu molt migrantsperque els canals de les televisions europees i nordamericanes transmeten una imatge de riquesa i prosperitat.